Det kan søkes om tilskudd til tiltak i beiteområder for beitelag/avløserlag.

Noen av de mest sentrale kriteriene er:

 • Søknadsfrist 15. februar
 • Søknaden leveres via Altinn
 • Tilskudd kan gis til beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig beitedrift
 • Enkeltbrukere har ikke anledning til å søke

  Tilskudd kan gis til:
 • faste installasjoner (inntil 50% av godkjent kostnadsoverslag)
 • annet utstyr knyttet til beitebruk i utmark (inntil 50% av godkjent kostnadsoverslag)
 • elektronisk overvåkingsutstyr (inntil 70% av godkjent kostnadsoverslag)
 • tidsavgrensede planleggings- og tilretteleggingsprosjekt (inntil 70% av godkjent kostnadsoverslag)
 • Prioriterte investeringstiltak er sperregjerder og sanke- og skilleanlegg samt tilskudd til investeringer i teknologi som fremmer bruk av utmark til beite, f.eks radiobjeller, NoFence, drone
 • Prioriterte planleggings og tilretteleggingstiltak er prosjektrettet arbeid for stimulering til økt beitebruk og rasjonell utnyttelse av beitene, ny/endret organisering av beitelag og samarbeidstiltak mellom beitelag samt planlegging av større fellesanlegg i beiteområdene med behov for avklaring med grunneiere og andre interesser
 • Detaljert kostnadsoverslag, finansieringsplan og prosjektplan o.l. skal følge søknaden. Alle tiltak spesifiseres mest mulig
 • Ved søknad om tilskudd til faste installasjoner som sperregjerder og sankeanlegg i beiteområdene, må det foreligge skriftlig avtale med grunneier på minimum 10 års varighet. Avtaler skal legges ved søknaden
 • Ta gjerne utgangspunkt i avtalemaler utarbeidet av Norsk sau og geit (se http://www.nsg.no/standardavtaler-m-m/category658.html ), disse kan eventuelt forenkles og tilpasses lokale behov. Ansvar for vedlikehold og fjerning av anlegg etter bruk bør gå fram av avtalen