Søknad

Det kreves søknad om utslippstillatelse for alle nye utslipp av sanitært avløpsvann fra husholdning, næring eller fritidsbebyggelse.

Det kreves også ny søknad dersom eksisterende anlegg skal rehabiliteres. Normalt vedlikehold er ikke søknadspliktig. Er du i tvil kontakt kommunen.

Kommunen er forurensningsmyndighet og behandler søknader om utslippstillatelse for utslipp inntil 50 pe (dvs. mindre anlegg) jf. forurensningsforskriften kapittel 12 og lokal forskrift for Nordre Land kommune. Kommunen er også forurensningsmyndighet for anlegg mellom 50 og 2000 pe (dvs.større anlegg) jf. forurensningsloven kapittel 13.

For anlegg over 2000 pe (dvs. store anlegg) jf. forurensningsloven kapittel 14 så er det Fylkesmannen i Oppland som er forurensningsmyndighet.

Kommunen har inntil 6 uker på seg etter at søknaden er komplett for å behandle søknaden jf. forurensningsloven §12-5.

Tømming av slamavskillere, tette tanker m.m. er underlagt Nordre Land kommunes bestemmelser i lokal forskrift.

Sjekkliste for søknad om spredt avløp

Alle skjemaer og vedlegg skal leveres i ett eksemplar.

Før man sender inn søknad om utslippstillatelse er det viktig at man setter seg inn i kommunens plangrunnlag dvs. planbestemmelser som kanskje gir føringer for hvilke løsninger som er tillatt.

Søknadsskjema:

Her kan skjema A-1 søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytte med fordel brukes, eller andre tilsvarende skjemaer. Husk og få med aktuelle vedlegg. NB! Husk alltid beskrivelse av anlegget/prosjektering med grunnundersøkelser.

Ansvarsrett:

Det må erklæres om ansvarsrett (blankett 5181) for følgende funksjoner:

  • Ansvarlig søker (SØK).
  • Ansvarlig prosjekterende (PRO).
  • Ansvarlig utførende (UTF).

Ansvarlig utførende kan i mange tilfeller være to forskjellige personer/firmaer. Ansvarlige foretak må ha lokal eller sentral godkjenning for den aktuelle søker funksjonen.

Nabovarsel:

Alle naboer skal varsles om tiltaket gjennom nabovarsel (blankett 5154). Nabovarselet skal inneholde all relevant informasjon (blankett 5155). Nabovarsel kan gis enten ved og gå rundt og levere ut blankett 5154 og deretter få underskrift (blankett 5156), eller ved å sende varselet rekommandert (husk og få postens kvittering på blankett 5156). Blankett 5155 og 5156 skal sendes kommunen sammen med søknaden.

NB! I søknader som behandles etter forurensningsforskriften (utslippssøknad) er det 4 ukers svarfrist for naboer jf. forurensningsforskriften 12-4, 2. ledd. Ikke 2 uker som det er etter plan og bygningsloven.

Kart:

Det må være med et kartutsnitt som viser plassering av de enkelte komponentene. Helst i 1:500 eller 1:1000. Kart kan skrives ut fra kommunens kartløsning.

NB! Husk og tegne inn eventuelle brønner, borehull og andre vannkilder i området, samt oppgi aktuelle avstander.

Dispensasjon:

Dersom søknaden forutsetter dispensasjon fra gjeldende regelverk må dette  spesifiseres i søknaden, og 6 ukers regelen for behandling gjelder ikke.

Relevant informasjon finner du også på Avlop.no, eller du kan kontakte kommunen.