Hva er planstrategi?

I følge Plan- og bygningsloven § 10-1 skal kommunestyret minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Formålet med strategien er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp, eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Kommunestyret vedtok ny planstrategi den 24.09.20  

Kommunestyret vedtok følgende: 

1. Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel videreføres, det innarbeides et avsnitt i samfunnsdelen som omhandler samfunnssikkerhet og beredskap.

2. Vedlagte dokument «Planstrategi for Nordre Land kommune 2020-2023 vedtas» med følgende endringer:

  • I oversikten over Arealplaner i punkt 4.3.1  fjernes teksten i kolonne "behov for plan" for de 8 første planene, der prioritet er benevnt avventes.

3. I planer som ikke er prioritert,  Kulturminneplan, friluftskartlegging og skiltplan Synnfjellet, kartlegges det om det kan brukes eksterne ressurser og/eller tilskuddsmidler slik at de kan gjennomføres.

Les vedtatt planstrategi her: