NAV Nordre Land

Om kontoret
NAV Nordre Land har 14 ansatte, og kontoret har ett publikumsmottak med begrenset tid for drop in (ikke avtalt besøk), da informasjon om de forskjellige ytelsene til NAV samt elektroniske søknader i stor grad finnes på www.nav.no.  
Vi holder til på rådhuset i Storgata 28 på Dokka. 
Åpningstid

NAV Nordre Land sin viktigste oppgave er å bistå den enkelte med å bli økonomisk selvhjulpen blant annet gjennom arbeid og aktivitet. Vi har egen markedskontakt som har god dialog med bedrifter i kommunen, samt egen jobbspesialist som følger et utvalg brukere ekstra tett.

Dersom det er noe du lurer på så anbefaler vi deg å gå inn på vår nettside www.nav.no først. Våre nettsider oppdateres kontinuerlig og er alltid åpne. På vårt kontaktsenter tlf 5555 3333 finner du også mange dyktige veiledere som kan hjelpe deg med det du lurer på. Åpningstidene er alle hverdager fra kl 8.00-15.30.

Opplysning, råd og veiledning
Er du i en vanskelig livssituasjon? Vet du ikke helt hvordan du skal løse de utfordringene du står oppe i, eller som du kanskje ser kommer? Vi kan hjelpe deg!
Les mer om råd og veiledning om du er i en vanskelig stuasjon her

Ditt NAV
Her kan du blant annet registrere deg, sende meldekort, sjekke utbetalinger, og søke om ytelser elektronisk.

Bostøtte
Bostøtte søker du på www.husbanken.no 

 

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig stønad. Du bør vurdere om du har andre muligheter til å forsørge deg selv. Dette kan for eksempel være gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler.
Før du søker anbefaler vi at du setter deg inn i dine rettigheter og plikter.

På grunnlag av søknaden din vil NAV sosialtjeneste gjøre en konkret og individuell vurdering av dine faktiske behov.
Du må kunne dokumentere behovet ditt for økonomisk sosialhjelp. Du kan også bli bedt om å dokumentere hvilke andre muligheter du har forsøkt, for eksempel:

 • Om du har søkt om bostøtte
 • Om du har benyttet eventuelle andre rettigheter som gir inntekt
 • Om du er registrert som aktiv arbeidssøker hos NAV og tar imot tilbud om arbeid.
 • Sosialtjenesten kan stille betingelser for tildeling av stønad, for eksempel at du må delta på aktiviteter som kan bidra til å gjøre deg økonomisk selvhjulpen

Har du ikke mulighet til å søke elektronisk kan du også søke på papir.
Klikk her for søknadsskjema. Om du ikke har mulighet til å søke elektronisk eller på papir, så kan du komme innom vårt kontor i Storgata 28 på Dokka, eller ringe vårt kontaktsenter på telefon 5555 3333.

Nødsituasjon
Hjelp i en nødssituasjon skal dekke helt nødvendige utgifter for en kort periode. Eksempler er stønad til mat, hygieneartikler, livsvikte medisiner og reiseutgifter. Regninger som må betales for å hindre at nødvendige tjenester som strøm eller lignende blir stengt, kan også bli dekket i en nødssituasjon. Hvorfor du har kommet i denne situasjonen er uten betydning

Du kan også søke om hjelp til å finne et midlertidig botilbud hvis du helt akutt ikke har et sted å sove og oppholde deg det neste døgnet.
Er du i en slik nødsituasjon, så ring vår vakttelefon 412 97 189 for bistand. Åpningstid

Kommunale lån (sosiallån)

Beskrivelse
Økonomisk stønad kan gis som lån. Lånet kan du bare få dersom du på søknadstidspunktet har midler, eller har en rett til midler, som faktisk ikke er tilgjengelig. Det kan for eksempel være at du er i ferd med å selge bilen, leiligheten eller venter på lønnsutbetaling eller dagpenger.

Målgruppe
De som midlertidig er ute av stand til å betale for sitt livsopphold slik som mat, klær, husleie og strøm, eller som trenger økonomisk hjelp i en vanskelig situasjon.

Kriterier/vilkår
Grunnvilkåret for å få kommunalt lån er det samme som for økonomisk stønad for øvrig. Lån kan gis til den som ikke kan sørge for sitt livsopphold selv eller som trenger lån for å tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. I tillegg skal det være sannsynlig at søker vil være i stand til å betale tilbake lånet.

Lover
NAV-kontoret velger selv om økonomisk stønad skal gis i form av lån.

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kap. 2 Ansvar etter loven 
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 17 Opplysning, råd og veiledning
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kap. 4 Individuelle tjenester
 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Ta kontakt med NAV-kontoret for å få hjelp til å søke om lånet. Søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp 

Saksbehandling
NAV-kontoret vil vurdere den økonomiske situasjonen din og kan foreslå flere løsninger. Deretter blir det fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått lånet eller ikke og hvilke vilkår som skal gjelde.

Saksbehandlingstid
NAV-kontoret har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet
Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til NAV-kontoret. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. 

Økonomisk rådgivning

Beskrivelse
Har du betalings- eller gjeldsproblemer, kan kommunen gi deg økonomisk rådgivning. Du skal etter beste evne selv forsøke å komme fram til en ordning med de du skylder penger. Men du kan få hjelp til å sette opp et realistisk budsjett, forhandle med kreditorer og inngå en gjeldsordningsavtale. NAV har også opprettet en landsdekkende telefontjeneste som skal gi enkel veiledning (se lenke i brosjyrefeltet).

Brosjyrer, dokumenter og lignende

Økonomirådstelefonen i Nav
Chat – økonomi og gjeldsrådgivning

Lover

Dette er en lovregulert tjeneste.

Forskrift om livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 17 Opplysning, råd og veiledning
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) § 1-5 Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
For at du skal få best mulig hjelp fra rådgiveren, er det viktig at rådgiveren får nok informasjon til å danne seg et korrekt og helhetlig bilde av økonomien din. Slike opplysninger kan være

 • Siste ligningsattest
 • Saldo på alle konti
 • Kopi av husleie- eller fremleiekontrakt for dokumentasjon av boutgifter
 • Lønnsinntekter og trygdeytelser de siste tre månedene
 • Dokumentasjon på eventuell bostøtte
 • Opplysninger om lån, kredittgjeld osv.
 • Kvittering for betalt husleie og strøm
 • Utgifter i til lege, fysioterapeut, kiropraktor, tannlege osv.
 • Utgifter til barnehage, SFO eller annen barnepass
 • Utgifter til forsikring
 • Opplysninger om innskudd i spareordninger

Søknadsskjema økonomisk rådgivning

Saksbehandlingstid
NAV-kontoret skal behandle saken så snart som mulig.

Sosialtjenester for innsatte i fengsel

Beskrivelse
Innsatte i fengsel kan søke NAV-kontoret i den kommunen de oppholdt seg i før innsettelsen, om økonomisk sosialhjelp og andre tjenester. Det forutsettes at man først undersøker om fengselsvesenet kan dekke det behovet man har. Pårørende kan få dekket reiseutgifter til fengselsbesøk hvis de ikke har penger til å dekke det selv. Ved løslatelse kan brukeren søke tjenester i den kommunen han/hun velger å oppholde seg.

Tjenesten kan omfatte økonomisk rådgivning og støtte til utgifter som

 • klær
 • briller og andre hjelpemidler 
 • tannhelsetjeneste
 • kost og losji under permisjoner

Ved løslatelse kan sosialtjenesten tilby

 • klær og sko
 • midlertidig husvære
 • hjelp til mer permanent etablering 

Kriterier/vilkår
Tjenestene tildeles etter en individuell vurdering.

Lover
Dette er en lovpålagt tjeneste.

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 17 Opplysning, råd og veiledning
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 19 Stønad i særlige tilfeller
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 18 Stønad til livsopphold

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Du kan henvende deg til den kommunen du bodde i før arrestasjonen. Hvis du ikke hadde opphold i Norge da du ble arrestert, kan du henvende deg til arrestasjonskommunen. 

Saksbehandling
Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter.

Saksbehandlingstid
NAV-kontoret har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet
Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok det. Klagen sender du til NAV-kontoret som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. NAV-kontoret vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det. 

Midlertidig bolig

Beskrivelse
Har du et akutt boligbehov og ikke kan skaffe deg bolig på egen hånd, er kommunen forpliktet til å finne et midlertidig botilbud til deg. Barnefamilier, barn og unge skal tilbys et forsvarlig bosted. 

Kriterier/vilkår
Du trenger bolig i en nødssituasjon.

Pris for tjenesten
Tjenesten er gratis, men hvis du har råd til det, vil du kunne betale deler av husleien selv.

Lover
Denne tjenesten er lovpålagt.

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 27 Midlertidig botilbud

Saksbehandlingstid
NAV-kontoret skal behandle saken så snart som mulig. I saker som gjelder akutt, midlertidig bolig vil det ofte være nødvendig med saksbehandling i løpet av dagen.

Klagemulighet
Hvis NAV-kontoret gir deg avslag på søknaden, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til Nav. Opprettholder NAV-kontoret sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

Kvalifiseringsprogram

Kvalifiseringsprogrammet er for deg som ønsker å komme i arbeid, men trenger ekstra oppfølging for å klare det.

Hvem kan få tilbudet? 
Hvis du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan et kvalifiseringsprogram være et godt tilbud.

Du kan lese mer om Kvalifiseringsprogrammet på www.nav.no

Jeg ønsker å delta i kvalifiseringsprogrammet
Hvis du ønsker å delta i kvalifiseringsprogrammet ta kontakt med NAV eller søke her: Søknadsskjema

 

Rus- og spillavhengighet

Beskrivelse
*Misbruker du eller er avhengig av alkohol eller andre rusmidler, kan du få hjelp til å komme bort fra misbruket/avhengigheten. Vi gir også råd og hjelp til familien. Du har for øvrig krav på de samme tjenestene etter helse- og omsorgstjenesteloven som alle andre.

Målgruppe
Rus- og spillavhengige og deres familier.

Kriterier/vilkår
Er du ikke motivert for et behandlingsopplegg  på det aktuelle tidspunktet, skal kommunen kunne tilby deg andre støttetiltak.

Brosjyrer, dokumenter og lignende

Sammen om mestring - veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne
Rustelefonen
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
AKAN
Anonyme Alkoholikere
Rus og psykiske helseproblemer (ROP)
Penge og dataspillavhengighet (blåkors)

 

Samarbeidspartnere

 • Primærhelsetjenesten
 • Kommunens psykiatritjeneste
 • NAV-kontoret
 • Spesialisthelsetjenesten
 • Fylkesnemndene for sosiale saker, som er statlige organ underlagt Barne- og familiedepartementet, behandler tvangssakene innenfor rusomsorgen
 • Blåkors
   

Lover
Dette er en lovpålagt tjeneste.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-1 - Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Du kan kontakte kommunen – enten NAV-kontoret eller kontoret for Psykisk helse og rustjenesten for å få hjelp til å søke om denne tjenesten. Du har rett til å la nærmeste pårørende, nabo eller andre. hjelpe deg med søknaden. Skriftlig fullmakt må vedlegges søknaden. Dersom du ønsker plass i behandlingsinstitusjon, kan fastlegen din hjelpe deg med å søke om dette.

Vedlegg

Fullmakt for samhandling samtykkeskjema
Taushetsplikt, samtykke og fullmakt (nav.no)

 

Saksbehandling
Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid
Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet
Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.