Skolens mandat og oppgaver er nedfelt i lov og forskrift om grunnopplæringen. Formålsparagrafen beskriver opplæringens formål, og utgjør første kapittel i Opplæringsloven. Opplæringsloven beskriver hvilke rammer skolen skal forholde seg til i arbeidet med å bidra til barns mestring, læring og utvikling. Læreplanverket for grunnskolen består av generell del og prinsipper for opplæringen, læreplaner for fag og fag- og timefordelingen. Dette er forskrifter til opplæringsloven og skal styre innholdet i opplæringen.

I 2020 trer Fagfornyelsen av læreplanverket  i kraft. I fagfornyelsen er følgende definisjon av kompetanse lagt til grunn:
"Kompetanse er å tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning"

Definisjonen tydeliggjør at kunnskaper og ferdigheter er forutsetninger for å utvikle kompetanse. Elevene må få erfaring med å anvende det de har lært, på ulike måter, og i sammenhenger som er nye. De skal forstå det de har lært, kunne reflektere over det de gjør, og være i stand til å foreta kritiske og etiske vurderinger. Det legger føringer for skolens praksis og må hensyntas i all planlegging av undervisning. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel sitt mål for oppvekst og utdanning; «Slik vil vi ha det»:

  • Et godt oppvekstmiljø og gode utviklingsmuligheter for alle barn og unge
  • En barnehage og skole som ser det enkelte barns muligheter, slik at de rustes til å mestre livet sitt
  • Læringsresultater på linje med landsgjennomsnittet
  • Flest mulig skal kunne fullføre en videregående opplæring på hjemstedet

Kommunens arbeid med å styrke helhet og sammenheng i tjenestetilbudet for barn og unge, er en viktig del av strategiarbeidet i Nordre Land-skolen. Utfordringer i skolen løses ikke av skolen alene, og støttetjenester er sentrale samarbeidspartnere og bidragsytere inn i kvalitetsutvikling av grunnskolen.