Livskvalitet

Livskvalitet i Nordre Land handler om å ha et godt liv; både det å ha et aktivt liv, å kunne realisere seg selv i arbeid og fritid, og å kunne oppleve en god helsetilstand og personlig trygghet. Kommunen er med i et tiårig folkehelseprosjekt med fokus på psykisk helse hos barn og unge. Målet er at forebyggende arbeid innen psykisk helse vil bedre statistikken på dette området i planperioden. 
 

Mål for folkehelsearbeid

Fra kommuneplanens samfunnsdel
Nordre Land kommune er en folkehelsekommune, og dette skal prege hele vår virksomhet slik at befolkningen får fremmet sin fysiske og psykiske helse og folkehelsearbeidet skal innarbeides i alle sektorers virksomhet.

Barn og unge skal ha trygge oppvekstsvilkår, gode utviklingsmuligheter og god  helse.

Mål i kommunens økonomi- og handlingsplan
I styringskortene er det satt politiske mål som enhetene skal jobbe for å nå innen bruker –, medarbeider-, og økonomiperspektivet. Målene omhandler flere tema som også er relevant innen folkehelsearbeidet; folkeliv, aktivitet, trivsel, sykefravær, arbeidssituasjon, læringsresultater, mobbing, respekt mm. Selve styringskortene gjengis ikke her men de er å finne i handlings- og økonomiplanen. Folkehelseperspektivet skal inkluderes i all planlegging og ved neste revisjon av styringskortene bør folkehelse vies enda større oppmerksomhet.