Alle som skal selge alkohol må ha en salgsbevilling. Salgsbevilling kan gis til dagligvarebutikker, bryggeriutsalg og spesialforretninger for øl og mineralvann.

Dette må du gjøre før du søker salgsbevilling

Du må skaffe alle disse vedleggene før du sender søknaden:

  • Firmaattester for alle selskaper som er involvert i driften av stedet
  • Eierinteresser dokumentert av regnskapsfører/revisor
  • Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten
  • Bekreftelse fra MVA-manntallet
  • Tegning av lokalet inne og ute
  • Driftskonsept
  • Kopi av meldeskjema til Mattilsynet for oppstart av virksomhet
  • Dokumentasjon fra revisor/regnskapsfører på styrer og stedfortreders ansettelse i virksomheten
  • Bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder
  • Overdragelsesavtale (dersom det er en overdragelse av eksisterende virksomhet)

Før du søker om salgsbevilling må du dokumentere at det er ansatt en styrer og stedfortreder som har bestått kunnskapsprøven.

Hvor lang tid tar det før søknaden blir behandlet?

Saksbehandlingstiden for søknader om serveringsbevilling er normalt 2-4 måneder.

Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunkt søknaden er fullstendig.
Når søknaden er fullstendig, sendes den til uttalelse til politiet, oppvekst og levekår, skatteetaten og kemneren.

Behandlingstiden kan bli lenger dersom de offentlige etatene har bemerkninger til saken, eller dersom du gjør endringer underveis i saksbehandlingen