Nordre Land kommune disponerer flere kommunale boliger som har ulik grad av tilrettelegging. Vi har ikke omsorgsboliger for eldre som har heldøgnsbemanning, men leilighetene på Korsvold kan være et alternativ for de som trenger mer hjelp og tilsyn. Hjemmetjenesten i Torpa har sin base på Korsvold og dette gir kort avstand til hjelpepersonell som er tilstede. 

De som bor i omsorgsboliger kan søke om og få praktisk bistand, eller hjemmesykepleie dersom de har behov for det. Beboerne i omsorgsboliger betraktes om hjemmeboende og får tjenester på lnje med andre hjemmeboende, og de betaler husleie for boligen. 

Det er et eget søknadsskjema for alders- og omsorgboliger, ta kontakt med tildelingskontoret ved spørsmål.