Feiervesenets oppgaver

Brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter fastsetter hvilke oppgaver et feiervesen skal utføre.
Der står det:

 • Feiing av røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger
 • Tilsyn med at fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade
 • Kontroll av fyringsanlegg etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til anlegget
 • Motivasjons- og informasjonstiltak om brannfaren ved fyring, om riktig fyring og om opptreden ved brann i fyringsanlegget

Feie- og tilsynshyppigheten bestemmes etter hvert besøk for det enkelte røykløp. Hvis feieren oppdager et røykløp med mye sot, vurderes behovet oftere enn i et røykløp med lite sot (behovsprøvd). Dersom huseier feier selv, vil feieren vurdere behovet ut ifra det som er i røykløpet der og da, og ikke ut ifra det som kunne ha vært.

Vi sender ut varsel om feiing på SMS på forhånd. Du kan registrere telefonnr. knyttet til adressen via denne linken.

Feieren kommer

Huskeliste før feieren kommer

 • si i fra til alle i boligen om at det vil bli feid
 • det må ikke fyres i ildstedene (ovn og peis) under feiingen
 • alle ovnsdører, luker og spjeld må være lukket for å unngå sotskade
 • sørg for at feie-/sotluker er tilgjengelige
 • legg frem stige. Da ser vi at varselet/lappen om vårt besøk er mottatt
 • sørg for at taksikringsutstyr er i forskriftsmessig stand (ved feiing fra tak)

Under besøket vil vi

 • kontrollere taksikkerheten dersom feiingen utføres fra tak
 • feie skorsteinen
 • fjerne sot fra sotluke
 • gi generell brannverninformasjon (f.eks. plassering av røykvarslere og slokkeutstyr m.m.)
 • gi fyringsteknisk veiledning

Tilsyn

I tillegg til å feie, besøker også feieren alle hus med piper og ildsteder (peis og ovn) for å sjekke at disse er i orden. Da gir de informasjon om brannsikkerhet, i tillegg til råd og tips om fyring.

Tilsynet vil omfatte

 • Kontroll av fyringsanlegg, for eksempel peis, ovn, pipe
 • En faglig vurdering av hvor ofte det skal feies
 • Sjekke tilgjengeligheten til pipe og sotluke
 • Gi informasjon om rømningsveier, slokkeutstyr og røykvarslere
 • Gi informasjon om oppbevaring og bruk av brannfarlig væske og gass
 • Gi informasjon om generell brannsikkerhet i hjemmet

Etter tilsynet sender vi deg en rapport. Denne oppsummerer besøket. Har vi funnet avvik, får du vanligvis 30 dager til å gi oss skriftlig tilbakemelding. Feieren som besøkte deg, er din saksbehandler.

Fritidsboliger

Feie og tilsynsplikten gjelder fra 2016 også for fritidsboliger. Dette ble gjort med bakgrunn i de mange brannene med tragisk utgang i hytter.

Hva kan du gjøre for å øke brannsikkerheten på hytta

I gjennomsnitt er utrykningstiden vesentlig lengre til en hytte enn en bolig. Dette innebærer at mange eiere må være forberedt på å slokke en eventuell brann på hytta selv.

Derfor oppfordrer vi alle eiere til å utstyre hytta godt med slokkeutstyr og røykvarslere. På den måten får de tidlig varsling, og er selv godt rustet til å håndtere et branntilløp før det får utviklet seg

Her er brannvesenets sjekkliste for sikkerhet på hytta:

 • Sjekk røykvarsler hver gang dere tar hytta i bruk.
 • Test røykvarslere en gang i året med røyk.
 • Bytt batteri ved behov, minimum en gang per år.
 • Sjekk at pil-manometer på slokkeapparat står på grønt.
 • Gå aldri fra levende lys.
 • Ikke bruk peis eller ovn som tørkestativ.
 • Sørg for å håndtere askeavfall på en forsvarlig måte(metallbeholder med lokk).
 • Ikke forlat hytta med elektriske apparater i bruk.
 • Vær ekstra varsom ved bruk av gass. Sjekk utstyr og slanger jevnlig.
 • Bruk godkjent installatør når gass og elektriske anlegget skal utbedres.
 • Sørg for å utføre alle bygningsmessige utbedringer i henhold til plan – og bygningsloven.

Fyringstips

Husk å fyre med tørr ved
Ved som skal brukes til vedfyring bør ikke inneholde mer fuktighet enn 20 %. Nyhogget ved inneholder ca. 50 % fuktighet. Etter en god tørkesommer fra april til oktober er fuktigheten nede i ca. 25 %.

Fyr med riktig trekk
Sørg for at nok luft slipper inn, både i ildstedet og i huset. En åpen peis krever ca. 350 m³ med frisk luft pr. time. Et vanlig ildsted ca. 20 m³.

I oppstartfasen, sørg for at mye luft slipper til for at det skal ta ordentlig fyr. Det skal høy temperatur til for å få riktig forbrenning. Når det brenner godt, kan trekkluken stenges litt, men sørg for at det brenner godt.

På nye rentbrennende ildsteder, se egen monteringsanvisning/brukerveiledning.

NB! Ildsteder av kleberstein krever forsiktig fyring i begynnelsen. Lag et lite bål med tynn ved, og øk sakte på etter hvert. Spesielt viktig er dette på nye ildsteder og ildsteder som ikke har vært i bruk på over en måned. Kleberstein inneholder mye fuktighet, og ved rask oppvarming vil steinen sprekke.

Beksot/slagg
Hvis en fyrer med for lite luft og/eller rå ved, dannes det beksot i skorsteinen. Denne soten likner asfalt/tjære og er veldig vanskelig å fjerne. Da må det spesialverktøy til som kan ødelegge skorsteinen. Det er dette som kan ta fyr og bli til en sotbrann. Det er fyrbøteren selv som bestemmer hvordan soten i skorsteinen skal være.

Fritak fra feieravgift

Kriterier for fritak fra feieavgift

 • Det er ingen ildsteder / peiser tilknyttet pipeløpet
 • Pipeløpet er plombert. Ved åpen peis godkjennes det med helle eller lignende på pipetoppen.

Søknaden innvilges kun hvis minst et av kriteriene under er oppfylt. At en eiendom er ubebodd, brukes midlertidig som fritidseiendom, er under oppussing eller lagt ut for salg gir ikke grunnlag for fritak.