Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Barnehagen som pedagogisk virksomhet har sin egenart og sine tradisjoner som må ivaretas. Anerkjennelse av barndommens egenverdi står sentralt i denne tradisjonen. Den helhetlige og integrerte tilnærmingen som karakteriserer barnehagens virksomhet, ivaretas i formålet blant annet gjennom begrepene omsorg, lek, læring og danning. 

Trygghetssirkelen

Trygghetssirkelen

Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Barnehagens personale har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen. Omsorg i barnehagen handler om relasjonen mellom personalet og barna og om barnas omsorg for hverandre. Å gi barn mulighet til å gi hverandre og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse, og er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv. Omsorg i barnehagen handler om både fysisk og psykisk omsorg:

1. Tilknytning = barnets avhengighet og behov for beskyttelse og omsorg.

2. Utforsking = barnets selvstendighet og behov for å utforske og mestre verden.

Det betyr både et trygt fang å krype opp i – og den voksnes støtte i å utforske og mestre omgivelsene. Behovene er avhengig av hverandre, og barnets utvikling foregår i en prosess med bevegelse mellom tilknytning/trygghet og utforsking. 

Læringsmiljø

For barnas del er det Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler som er det førende i forhold til deres arbeidsmiljø (til sammenligning med personalets arbeidsmiljølov). Nordre Land barnehagen sitt ansvar er å se til at barnas arbeidsmiljø gir god helse, bidrar til trivsel og forebygger sykdom og skade. Forskriften omhandler følgende områder: Utforming og innredning (fysisk miljø), muligheter for aktivitet og hvile mv., måltid, rengjøring og vedlikehold, sikkerhet og helsemessig beredskap, førstehjelp, tilrettelegging basert på opplysninger om helseforhold, smittevern, røyking, inneklima, lyd og lysforhold, drikkevann, sanitære forhold, avfallshåndtering og psykososiale forhold.

Psykososiale forhold
Barnehagen skal være et godt sted å være for både barn og voksne. Det er nulltoleranse for mobbing/krenkende atferd mot andre jfr. Manifest mot mobbing 2011-2014. Vi vet lite om utbredelse av krenkende atferd i barnehagen, men nyere forskning viser at det forekommer. Ny rammeplan er tydelig i forhold til barnehagens ansvar for å forebygge og stoppe krenkende atferd. Vennskap og sosial kompetanse er den aller beste «beskyttelsen» i forhold til disse utfordringene. Nordre Land barnehagen har særlig fokus på temaet gjennom satsingsområdet læringsmiljø og språk. 

Dette kan dere forvente av oss i barnehagen

At vi arbeider for at alle barn skal ha et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer utvikling og læring, helse og trivsel - At vi arbeider for å skape et miljø som gir opplevelse av egenverdi, mestring og utvikling i trygge omgivelser - At vi gir deg nødvendig informasjon om barnet ditt - At vi tar dine innspill og tilbakemeldinger på alvor og at vi er lydhøre for deres kompetanse på egne barn - At vi viser engasjement, empati og respekt for barn og foresatte - At vi er oppdaterte og kvalifiserte og tar ansvar for det enkelte barns faglige og sosiale utvikling - At vi er endringsvillige - At vi til enhver tid anstrenger oss for å tilby barnehagetjenester av god kvalitet - At vi benytter IST som kommunikasjonskanal 

Dette forventer vi av dere som foreldre

At du som foresatt er kjent med at du selv har hovedansvaret for ditt barn, og at du kan forvente at barnehagen hjelper til - At du medvirker til et godt samarbeid om ditt barns trivsel, utvikling og læring - At du informerer personalet om viktige ting og hendelser i barnets liv - At du informerer barnehagen når barnet er hjemme pga sykdom - At du tar ansvar for ditt barn når du er på barnehagens område f.eks ved henting - At du gir konstruktiv tilbakemelding på hvordan du opplever barnehagen - At du omtaler andre barn og deres familier med respekt - At du omtaler barnehagen og personalet med respekt - At du benytter IST som kommunikasjonskanal