Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) skal bidra med å kartlegge og vurdere barn i barnehagealder og elever i grunnskolen med behov for særskilt tilrettelegging.

PP-tjenesten kan bidra med veiledning på tiltak eller utarbeide sakkyndig vurdering når det er behov for å vurdere om barnet/eleven trenger spesialpedagogisk hjelp (barnehage) eller spesialundervisning (grunnskole).

PP-tjenesten skal også arbeide med barnehager og skoler på systemnivå, for å bidra til at disse legger til rette for barn og elever med særskilte behov.

Hensikten med arbeid på individnivå og på systemnivå er at barna/elevene skal ha et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud.

Behov for bistand fra PPT?

I følge Barnekonvensjonens artikkel 12 skal barnet eller eleven bli hørt og få gi uttrykk for sine synspunkter. Dette gjelder også for voksne som kontakter tjenesten. Ved henvisning til PP- tjenesten er det ped.leder/kontaktlærer i samarbeid med foreldrene/eleven, som sender henvisning. Det skal foreligge samtykke fra foreldrene/eleven før det sendes en henvisning til PPT. Når eleven er 15 år og eldre skal han/hun selv samtykke til henvisning.

Før en henvisning skal det gjennomføres en førhenvisningssamtale med PP-tjenesten der foresatte/elev kan delta, eller barnehage/skole gjennomfører etter samtykke fra foresatte.

Logopedhjelp til barn, ungdom og voksne inngår som en del av tilbudet, med samme henvisningsrutiner som til PP-tjenesten forøvrig.

PP-tjenesten kan samarbeide tverrfaglig i kommunen, og på statlig nivå med for eksempel Statped eller BUP.

Videregående skole har egen PP-tjeneste.