Et serveringssted er et sted der det foregår servering av mat og/eller drikke, og der forholdene ligger til rette for fortæring på stedet. Alle som vil drive serveringssted skal ha serveringsbevilling gitt av kommunen.

Dette må du gjøre før du søker om serveringsbevilling

Du må skaffe alle disse vedleggene før du sender søknaden: 

  • Firmaattester for alle selskaper som er involvert i driften av stedet
  • Eierinteresser dokumentert av regnskapsfører/revisor 
  • Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten
  • Bekreftelse fra MVA-manntallet
  • Tegning av lokalet inne og ute
  • Driftskonsept
  • Kopi av meldeskjema til Mattilsynet for oppstart av virksomhet
  • Dokumentasjon fra revisor/regnskapsfører på styrer og stedfortreders ansettelse i virksomheten
  • Bestått etablererprøve for daglig leder (styrer)
  • Overdragelsesavtale (dersom det er en overdragelse av eksisterende virksomhet)

Hvor lang tid tar det før søknaden blir behandlet?

Saksbehandlingstiden for søknader om serveringsbevilling er normalt to måneder. 
Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunkt søknaden er fullstendig. Når søknaden er fullstendig, sendes den til uttalelse til politiet, skatteetaten og kemneren.

Behandlingstiden kan bli lenger dersom de offentlige etatene har bemerkninger til saken, eller dersom du gjør endringer underveis i saksbehandlingen