Omsorgsstønad (tidligere omsorgslønn), er kommunal betaling til omsorgsyter med særlig tyngende omsorgsarbeid. Det skal gi en viss økonomisk kompensasjon til personer som har omsorgsarbeid, og stimulere dem til fortsatt å yte en innsats. Omsorgsstønad innvilges der kommunen vurderer at privat omsorg er best egnet, men tjenesten er en skjønnsmessig ytelse man ikke har lovkrav på.

Tyngden av arbeidet og kommunens økonomi er sentrale faktorer i behandling av søknad.

Målet med ordningen er å hjelpe familier hvor en person er hjelpetrengende, slik at omsorgspersoner sikres en symbolsk oppmuntring i form av omsorgsstønad som insitament til videre omsorgsarbeid.