Eiendomsskatt er en skatt som kommunestyret kan vedta å skrive ut med hjemmel i lov om eiendomsskatt. Nordre Land kommune innførte eiendomsskatt i 2014.

Eiendomsskatteliste 2023

Klage på eiendomsskatt kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. 

Listen viser skatteeiendommene (adresse og gnr/bnr/fnr/snr) og feltene takst, skattenivå, bunnfradrag, promillesats, skatt og fritakskode. Listen kan sorteres på adresse eller eiendom.

Slik søker du i lista
Søk på eiendom: ctrl+f for søkefelt, skriv inn Gnr./bnr eller adressen du søker etter, og trykk enter.
 

Klagen sendes skriftlig innen 11. april 2023 til
postmottak@nordre-land.kommune.no
eller
Nordre Land kommune
Postboks 173, 2882 Dokka

Bakgrunn

Eiendomsskatt er en skatt som kommunestyret kan vedta å skrive ut med hjemmel i lov om eiendomsskatt. Nordre Land kommune foretok en alminnelig taksering for eiendomsskatt i 2014 og utvidet eiendomsskatt til å gjelde hele kommunen.

Alle som eier fast eiendom, det vil si tomt, bolig, fritidseiendom, næringsbygg, verk og bruk eller annen eiendom må betale eiendomsskatt til kommunen.

Eiendomsskatten er den eneste skatteinntekten der kommunene selv kan bestemme og regulere sine inntekter, og er en viktig inntektskilde for kommunen for å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie- og omsorgstjenester og andre tilbud.

Taksering

Hvert 10. år skal det etter Eiendomsskatteloven gjennomføres en ny hovedtaksering av alle eiendommer.  Dette for å fange opp verdiendringer, nybygg og andre endringer som har betydning for utregning av eiendomsskatten.  Kommunen foretok en hovedtaksering av alle eiendommer i 2013 med virkning fra 2014. 

Skatteytere som har fått ny eller endret takst for eiendomsskatteåret, blir tilsendt skatteseddel i løpet av februar/mars i eiendomsskatteåret. For alle andre skatteytere vil fakturaen for 1. termin fungere som skatteseddel.

Eiendomsskatt og skatteberegning

Eiendomsskattetaksten danner grunnlaget for skatteberegningen. Om eiendomsskattetaksten står det i Eiendomsskattelovens §8 A-1-2: ”verde av eiendommen skal setjas til det beløp ein må gå ut i fra at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.”

Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med behandling av budsjettet hvilken skattesats som benyttes, hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt etter §7 og størrelse på eventuelt bunnfradrag og reduksjonsfaktor.

Klage

For eiendommer kommunen har taksert kan det klages på skattetaksten hvert år, men ikke med samme klagegrunn mer enn en gang i 10-års perioden for alminnelig taksering. Klagen må være skriftlig og sendt kommunen innen 6 uker etter at skattelistene ble lagt ut.

Klage sendes postmottak@nordre-land.kommune.no

Klageprosessen

En klage på eiendomsskatt blir først gjennomgått av eiendomsskattekontoret, som forberedelse til behandling i sakkyndig nemnd for eiendomsskatt.

Får klagen medhold eller delvis medhold, sendes dette som svar til eier av eiendommen med ny klagefrist. Ønsker eier at klagen skal behandles i klagenemnda, f.eks. fordi eier ikke er enig i at et delvis medhold er riktig, klager eier på dette og klagen går videre til klagenemnda.

Hvis en klage ikke får medhold i takstnemnda, går klagen automatisk videre til klagenemnda og eier informeres om dette samt at han kan velge å trekke klagen. Klagnemnda står helt fritt til å gjøre ny vurdering av skatteobjektet og vil av den grunn kunne ende med takst både høyere og lavere enn det den tidligere var satt til.

Kunngjøring – skatteliste

Nordre Land kommune kunngjør innen 1. mars en liste over eiendommer med eiendomsskatt der blant annet adresse, eiendomsskattegrunnlag, skattesats og utregnet eiendomsskatt fremgår. I tillegg fremgår det av lista hvilke eiendommer som er fritatt etter eiendomsskatteloven § 5 og § 7. Lista legges ut i papirformat i 6 uker på Servicetorget samt på kommunens hjemmeside.

Faktura

Eiendomsskatten blir krevd inn i 2 terminer med forfall i april og oktober og faktureres sammen med de øvrige kommunale eiendomsavgiftene, vann, avløp, renovasjon og feiing.

Fritak

Fristen for å søke fritak for skatteåret, etter Lov om eiendomsskatt til kommunane, § 7 er 31. oktober året før eiendomsskatteåret. Dette kan gjelde blant annet eiendommer som tilhører stiftelser og institusjoner som gagner kommune, fylke eller staten. Det gis i tilfelle fritak eller delvis fritak for ett år, og det må derfor i prinsippet søkes om fritak hvert år. Søknadene behandles etter søknadsfristens utløp. Nordre Land kommune har etablert den praksis at de eiendommer som tidligere er gitt fritak, ikke formelt behøver å søke hvert år, da de automatisk inntas i behandlingen til kommunestyret.

Det kan søkes fritak etter Lov om eiendomsskatt til kommunane (eiendomsskatteloven) § 28. Dette gjelder der det er særlige grunner til at innkreving av eiendomsskatten er urimelig. Her kan det søkes fritak når forholdet inntreffer, søknader behandles uavhengig av skatteåret.

Søknad om fritak sendes postmottak@nordre-land.kommune.no

Søknad om nedsettelse og ettergivelse

Eiendomsskatten kan i medhold av eiendomsskattelova §28, nedsettes eller ettergis etter søknad. Nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt kan kun innvilges dersom spesielle grunner gjør at det vil være svært urimelig å kreve søkeren for hele eiendomsskatten. 

Skatteyter kan søke skatteinnkreveren om kortvarig utsettelse med betaling av utlignet eiendomsskatt, og formannskapet om langvarig utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse. 
En grunn til nedsettelse eller ettergivelse kan være at skatteyter på grunn av sykdom har fått reduserte inntekter og i tillegg ikke har formue å betale eiendomsskatten med. Et annet eksempel kan være brann eller annen ødeleggelse av bygningen før omtaksering. Utsettelse kan for eksempel være aktuelt til et dødsbo er overtatt til privat skifte eller det er åpnet offentlig skifte.

Vilkåret for nedsettelse eller ettergivelse er at innkrevingen av eiendomsskatten vil virke "særs urimelig".

Dette er et strengt vilkår og er bare aktuelt rent unntaksvis.

Søknad om nedsettelse og ettergivelse sendes postmottak@nordre-land.kommune.no

Spørsmål og svar

1. Hva har besiktiger lagt til grunn for verdivurdering?

Svar: Indre og ytre forhold til eiendommen, bygningens stand, kjente omsetninger i området for tilsvarende objekter. Det blir kun gjort en utvendig befaring.

2. Jeg har store skader som takstmannen ikke kjenner til, spiller det inn på taksten?

Svar: Ja, lever en skriftlig klage hvor forholdene blir beskrevet, vedlegg dokumentasjon. Skadetakst eller bilder der det foreligger.

3. Taksten er altfor høy, dette synes jeg er urimelig, har dere gjort en feil?

Svar: Er taksten realistisk ved salg i et fritt marked uten heftelser på eiendommen? Hvis man mener taksten er for høy er det mulig å klage. Men hvis det viser seg at taksten er reell eller i verste fall for lav vil sakkyndig klagenemnd vurdere dette på nytt. Klageren kan i verste fall ende opp med en høyere takst.

4. Naboen har fått en lavere takst enn meg, men har jo et større hus?

Svar: Det har blitt gjort en verdivurdering ut ifra hva markedet er villig til å betale for huset ditt. Derfor kan mange andre faktorer enn areal spille inn på verdien.

5. Jeg har en lavere verditakst fra 2 år siden, har dere gjort en feil?

Svar: Kanskje, en må huske at takster er ferskvare, så mye kan ha skjedd i mellomtiden. Kanskje markedet har utviklet seg.

6. Hytta mi er ikke mulig å selge pga. at den ligger på en tomt sammen med flere hytter. Vi har avtaler som binder oss så vi ikke får solgt.

Svar: Eiendomsskatteloven tar ikke stilling til privatrettslige avtaler. Eiendomsskatten på slike eiendommer må deles mellom de forskjellige eierne internt.

7. Jeg har en festet tomt. Hvorfor skal ikke grunneier betale eiendomsskatten?

Svar: Ved langsiktig festeavtaler, typisk for bolig og fritid, vil det være fester som må svare for eiendomsskatten.

8. Jeg har fått krav om å betale eiendomsskatt på en hytte jeg ikke eier, men grunnen er min.

Svar: Dette er pga. en privatrettslig avtale mellom deg og hytteeieren. Eneste måten å få denne avgiften over på hytteeier på papiret er ved å tinglyse hjemmelsovergang på eiendommen. En kan også skille ut en festet tomt eller punktfeste. Først når dette foreligger vil eiendomsskatten bli flyttet til riktig eier.

9. Jeg har mottatt info om eiendomsskatt, men solgte min eiendom for flere år siden.

Svar: Ved utsendelse av informasjonsbrev og innbetaling av eiendomsskatt bruker Nordre Land kommune offentlige registre, som Folkeregisteret og eiendomsregisteret Matrikkelen. For at opplysningene for din eiendom skal være korrekte må dette tinglyses. Vi har dessverre ikke mulighet til å gå inn og endre disse opplysningene hos oss.

Det er ikke lovstridig å ikke tinglyse endringer i eierforhold. Ulempen ved å ikke gjennomføre tinglysningen er at du i forhold til det offentlige fortsatt vil stå som eier av eiendommen, og dermed kan få krav i forhold til dette. Vi vil derfor anbefale deg å tinglyse ditt salg av eiendommen.

10. Kan jeg søke om fritak?

Svar: Noen eiendommer skal ha fritak, disse følger av eiendomsskatteloven § 5. Andre eiendommer kan få fritak. Hvilke eiendommer som kan få fritak, følger av § 7. Det er opp til kommunestyret å bestemme hvilke fritak det ønsker å gi etter § 7. Kommunen må likebehandle alle eiendommer i samme kategori.
Mener du at en eiendom skulle hatt fritak etter noen av de ovenstående punktene, og ikke har fått det, kan man søke/melde fra til kommunen om dette. Øvrige vanlige boligeiendommer og næringseiendommer vil ikke få innvilget fritak. Betalingsvansker er heller ikke en grunn som gir rett til fritak for eiendomsskatt.

11. Hva er bunnfradrag?

Svar: Kommunestyret kan innføre bunnfradrag for selvstendige, godkjente boenheter. Kommunestyret tar hvert år stilling til bruk av bunnfradrag ved beregning av eiendomsskatt. Bunnfradraget påvirker ikke takseringsarbeidet. Administrasjonen må sørge for at det til enhver tid foreligger oversikt over selvstendige boenheter i kommunen som kan få bunnfradrag.

12. Kan jeg få utført en egen takst (godkjent takstmann) og kreve at den heller skal brukes?

Svar: Nei. Både meglertakst og kommunens eiendomsskattetakst har antatt markedsverdi som utgangspunkt. Når kommunen, gjennom sakkyndig nemnd, har fastsatt takst, har et overordnet mål vært å sikre likebehandling av eiendomsbesitterne. Dette er et forhold som meglerne ikke trenger å ta hensyn til, bl,a. ved at de i mange tilfeller takserer potensialet ved en eiendom.

13. Hvor mye skal jeg betale i eiendomsskatt?

Svar: Eiendomsskatten i Nordre Land kommune er vedtatt til 7 promille av eiendomsskattetaksten for 2014, men til 2,5 promille for bolig- og fritid (differensiert sats), etter vedtak i kommunestyret 17.12.2013. Taksten var klar til 1. mars 2014, etter at besiktigelser ble gjennomført høsten/vinteren 2013/2014. Nyoppførte bygg og eiendommer med endringer i forholdt til areal og bygningsmasse blir besiktiget på ny hvert år, og vil kunne føre til ny takst.

14. Hvordan kan jeg klage?

Svar: Når du som eier får tilsendt oversikt over takst og skatt, har du en klagefrist på seks uker. Du kan ikke klage på skattebeløpet, kun på grunnlaget/taksten. (Skattebeløpet for bolig- og fritidseiendommer er vedtatt av kommunestyret til 2,5 promille av grunnlaget/taksten etter evt. bunnfradrag er trukket fra.)

Dersom eiendomsbesitter er uenig i skattegrunnlaget/taksten, må det fremsettes en SKRIFTLIG klage. Klagen må inneholde en forklaring/begrunnelse på hvorfor du mener taksten ikke er korrekt. All relevant dokumentasjon må vedlegges, eks kopi av nylig avholdt takst, bilder av særskilte faktorer på eller i bygninger etc. Eiendomsbesitter/klager må kunne påregne at det gjennomføres ny besiktigelse for å vurdere nye momenter, og bør stille seg disponibel for tilrettelegging for dette.

Klage på taksten vil i første omgang gjennomgås administrativt, slik at eventuelle feil kan rettes. Den sakkyndige nemnda vurderer så klagene. Blir klagen tatt til følge, endres taksten. Opprettholdes taksten, oversendes klagen til sakkyndig klagenemnd. Avgjørelsen her er endelig og kan bare overprøves av domstolene.

15. Hvordan skal jeg betale?

Svar: Eiendomsskatten kreves inn gjennom faktura, evt. sammen med de andre kommunale avgiftene. Denne fakturaen må betales, selv om du er uenig i beløpet eller takseringen, og sender klage til kommunen. Hvis du får medhold i din klage, vil det du har betalt for mye, bli fratrukket fremtidige fakturaer eller tilbakebetalt