Vi jobber kontinuerlig for å sikre og forbedre tilbudet til personer med demens og deres pårørende. 
Dagens tilbud til denne gruppen er pårørendeskole, dagsenter, hjemmetjenester, hjelpemidler, avlastningstiltak, institusjonsplass og heldøgns-bemannet botilbud.

Hva er demens?

Demens er en fellesbetegnelse for en gruppe hjernesykdommer.  Det skjer en rekke forandringer i hjernen, viktigst er at forbindelsen mellom hjernecellene blir ødelagt og hjerneceller dør. Det medfører symptomer som bl.a. hukommelsessvikt, sviktende handlingsevne, sviktende språkfunksjon, personlighetsendringer og endringer i adferden. Tilstanden fører til redusert evne til å kunne ta omsorg for seg selv.

Les mer om demens på 
Helsedirektoratets egen informasjonsside om demens

Demenskoordinator

Demenskoordinator er ett tilbud til hjemmeboende og deres pårørende. Fastlege sender henvisning til tildelingskontoret.

Demenskoordinator bistår:

 • Ved behov for samtale og veiledning i hverdagen for pasient og for pårørende
 • Kartlegging
 • Oppfølgning etter utredning på Geriatrisk avdeling
 • Kan bistå opp mot kommunenes tjenester, Frivilligsentralen, Nordre Land Røde kors
 • Informasjon om demens
 • Pårørendeskole i regi av Demensforeningen

Kommunen tilbyr:

 • Hjemmesykepleie
 • Praktisk bistand
 • Avlastningsopphold Landmo omsorgssenter
 • Trygghetsalarm
 • Matombringing
 • Dagtilbud
 • Støttekontakt

Mer informasjon

Nordre Land kommune samarbeider med den lokale demensforeningen, samt Nasjonalforeningen for folkehelsen.
Nordre Land har også skrevet under på samarbeidsavtale for ett mer demensvennlig samfunn.

For mer informasjon om demens

Ta gjerne kontakt med Demenslinjen tlf: 23 12 00 40
E-post: Demenslinjen@nasjonalforeningen.no