Overordnet samfunndsdel av kommuneplanen ble vedtatt i kommunestyret 20.02.2018 i sak 11/18.

Kommuneplanens visjon er:
Ekte landsbyliv og levende grender

Videre er det vedtatt et overordna mål: Livskvalitet og bærekraftig utvikling
Livskvalitet i Nordre Land handler om å ha et godt liv; både det å ha et aktivt liv, å kunne realisere seg selv i arbeid og fritid, og å kunne oppleve en god helsetilstand og personlig trygghet. Bærekraftig utvikling i Nordre Land handler om å styre utviklingen slik at vi ivaretar våre behov i dag, uten at det reduserer mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov. En utvikling og vekst som tillater at tilgjengelige ressurser kan brukes i dag, men med et langsiktig perspektiv til grunn.

Det er valgt ut 6 viktige samfunnsområder i planen

  • Næringsutvikling og turisme
  • Oppvekst og utdanning
  • Helse, omsorg og velferd
  • Klima, miljø og areal
  • Bolig og nærmiljø
  • Kultur og frivillighet

Kap. 6 fokuserer på kommunen som organisasjon.

Planen er bygd opp med følgende punkter

  • Slik vil vi ha det 
  • Dette må gjøres
  • Slik ser vi om vi er på rett vei