Her finner du nyttig informasjon, støtte og ressurser for deg som er pårørende

Pårørende utfører viktige omsorgsoppgaver og er en verdifull ressurs i omsorgsfellesskapet. Det kan være krevende for barn – unge og voksne å være pårørende til personer som strever med sykdom eller alderdom. Derfor er det er viktig å samarbeide med og ta vare på pårørende til de som mottar helse- og omsorgstjenester.

Primærkontakt

Dersom du ønsker å snakke med noen i tjenesten om den du er pårørende til, kan du henvende deg til den som er primærkontakt. Primærkontakt har et ekstra ansvar for å følge opp i forhold til den du er pårørende til og for å ha dialog med deg som er oppført som nærmeste pårørende. Primærkontakt har også ansvar for å sikre at barn og unge under 18 år som er pårørende følges opp. Dersom du er usikker på hvem som er primærkontakt, kan du spørre leder for avdelingen. Dersom den du er pårørende til mottar hjelp fra flere tjenester, er det primærkontakt i den tjenesten som benyttes mest, som er den du skal forholde deg til.
 

Samarbeid

Nærmeste pårørende inviteres til møter for dialog med primærkontakt ved innskriving/oppstart av tjeneste, ved utskriving/avslutting av tjeneste og underveis ved behov. Du som er nærmeste pårørende kan selv etterspørre samtale med primærkontakt underveis om du har behov for det.

Dersom tjenestemottaker er myndig og *samtykkekompetent og ikke ønsker at pårørende skal involveres eller informeres, har ansatte etter loven plikt til å etterfølge dette. Du kan likevel få generell informasjon, det vil si informasjon som ikke er direkte knyttet til den du er pårørende til, men som likevel gir deg innsikt i f.eks. en sykdom eller situasjon.

Dersom du selv utfører omsorgsoppgaver overfor den som du er pårørende til som mottar tjenester, avklares roller og forventninger sammen med deg om hvem som skal gjøre hva. Dersom du underveis erfarer at det er behov for endringer i din omsorgsrolle og omsorgssituasjonen, kan du ta opp dette med primærkontakt slik at vi sammen kan vurdere nye og gode løsninger.

* samtykkekompetent: Pasienten er samtykkekompetent når han kan velge i tråd med sine egne verdier, preferanser og vilje, og er i stand til å forstå og gjøre rede for risikoen ved sine valg.

Pasient- og brukerombudet

Gir gratis råd, veiledning og bistand. Ombudet har taushetsplikt.

Ressurser og Støtte

Nyttig informasjon lokalt

For mer informasjon og nyttige lenker, besøk vår nettside: nav.no.