SFO

Skolefritidsordningen

Skolefritidsordning (SFO) er et fritidstilbud for barn fra 1. til 4. trinn (småskoletrinnet) før og etter ordinær skoledag, samt i skolens ferier. Innhold og virksomhet skal preges av barns behov for lek, kulturaktiviteter og sosial læring, jfr. opplæringsloven § 13-7. 

Tilbudet finnes på begge skolene våre. Åpningstiden er mandag til fredag før og etter skoletid, SFO åpner kl. 07.00 og stenger kl. 16.30. Tilbudet gjelder også for barn med spesielle behov på mellomtrinnet, 5. - 7. klasse. 

Inntaket skjer i vårhalvåret og plassen beholdes ut 4. trinn, eller til den sies opp. Oppsigelsestiden er på 1 måned. Dersom du vil søke eller si opp plassen, eller endre plasstype, kan du gjøre det via foreldreportalen

Søk eller endre plass

Gratis kjernetid

Det er 12 timer gratis kjernetid på SFO for 1., 2 og 3. trinn. I Nordre Land kommune er gratis kjernetid definert til å gjelde hver dag fra kl. 13.15 til ca 15:40. Elever kan ha en plasstørrelse som tilsvarer bare gratis kjernetid, eller en større plass. 

Redusert foreldrebetaling

Har familien lav inntekt, kan det søkes om redusert foreldrebetaling. Ingen skal betale mer enn 6% av inntekten sin til SFO-plass. Det er husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekter som regnes med. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes de som har bodd sammen i minst 12 av de siste 18 månedene i et ekteskapslignende forhold, eller som har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldre, beregnes foreldrebetalingen utfra den husholdningen der barnet er folkeregistrert. Det søkes for et skoleår av gangen. Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret.

Endring i inntekt siden siste skattemelding?

Du trenger ikke å legge ved skattemelding, men er inntekten endret siden siste skattemelding skal lønnsslipper eller annen dokumentasjon, legges ved søknaden. Du er du pliktig til å melde fra, dersom det er endringer i inntektsforhold eller familieforhold i løpet av året som endrer grunnlaget for søknaden.

Søk redusert foreldrebetaling i SFO

Ferieåpen SFO

Kommunestyret har vedtatt vedtekter for SFO som blant annet innebærer:

  • SFO er ferieåpen i deler av sommerferien i juni/august, og i høst- og vinterferie, uavhengig av antall barn. Dersom det er få barn totalt, kan tilbudet bli gitt ved en av skolene i ferier.
  • Betalingen blir for 11 måneder, og inkluderer da plassen barnet har, også i feriene.

Vedtekter