Bevillingen faller bort når virksomheten blir overdratt, ved overdragelse av alle eller en dominerende andel av aksjene eller andelene i et selskap, ved endring av selskapsform og ved fusjon. Dette gjelder for både serverings-, salgs- og skjenkebevilling.

Virksomheten kan fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Dette kan kun skje dersom bevillingsmyndigheten har fått melding om endringer, og dersom det søkes om ny bevilling så rask som mulig - senest 30 dager fra overdragelsen fant sted.

Ved tvil er det bevillingsmyndigheten som avgjør om det foreligger en overdragelse/eierskifte etter alkoholloven. 

Ny eier må levere fullstendig søknad med alle vedlegg innen 30 dager etter at overdragelsen fant sted.