Nordre Land kommune deler ut følgende priser

  • Nordre Land- prisen - kulturpris for Nordre Land
  • Sverre Kolteruds idrettspris
  • Frivilligprisen
  • Landsbyprisen
  • Næringspris
  • Påskjønnelser for særlig gode prestasjoner

Les mer om statutter og tidligere prisvinnere. Landbyprisen og Frivilligprisen deles ut annenhvert år. De andre prisene deles ut årlig.
Det er mulig å nominere kandidater. Dette annonseres med frist på hjemmeside og på Facebook.

Nordre Land prisen - kulturpris for Nordre Land

Statutter 
1. Nordre Land kommune deler fra og med 1997 ut en kulturpris.
Kulturprisens navn er Nordre Land-prisen.
2. Nordre Land-prisen tildeles enkeltpersoner, grupper, lag eller foreninger fra Nordre Land som i løpet av året, eller gjennom en årrekke, har gjort en særlig stor og verdifull innsats innenfor det utvidede kulturbegrepet.

3. Nordre Land-prisen skal deles ut som en påskjønnelse for utført innsats og som en oppmuntring til videre utvikling.

4. Nordre Land-prisen består av et diplom, en fløterstatuett og en pengesum hvis størrelse vedtas av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen hvert år.

5. I god tid før utdelingen skal det kunngjøres offentlig at grunngitt forslag til kulturprisvinner kan sendes til kulturavdelingen i Nordre Land innen fastsatt dato. Kulturavdelingen står for det administrative arbeidet i forbindelse med kulturprisen.

6. Hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur fatter endelig vedtak om tildeling av Nordre Land-prisen. Hovedutvalget kan gi prisen til en av de foreslåtte kandidatene, eller til en kandidat utvalget selv foreslår. Hovedutvalget kan eventuelt vedta at prisen ikke skal deles ut.

7. Nordre Land-prisen overrekkes av ordføreren i forbindelse med et egnet kulturarrangement. Tid og sted for utdelingen offentliggjøres i media i god tid før utdelingen.

Vedtatt av Nordre Land kommunestyre 1996.

Prisvinnere

2022: Rune og Kristin Rønningen og Parken Ungdomsklubb
2021: Rune Skredderstuen og Thomas Stubberudlien Brudalen
2020: Kai Gjølberg
2019: Torpa Bygdekvinnelag
2018: Harry Sagstuen
2017: Aleksander Rolf Kirkwood Brown
2016: Liv Marie Simensveen
2015: Dag Magne Staurheim
2014: Birger Mæhlum
2013: Monica Sogn Evenstuen
2012: Marie Myrvang og Arvid Klætne
2011: Nordre Land Helselag
2010: Linn Therese, Siw Anja og Ann Iren Thomle Svendsby
2009: Linn T. Sunne
2008: Bjørn Bjørneng
2007: Alastair G. K. Brown
2006: Kari Nordal
2005: Åge Evenstuen
2004: Vidar Fredheim
2003: Anne Ingeborg Terningen
2002: Roar Kværnsveen
2001: Aage Sogn
2000: Svein Furuseth
1999: Torstein Kristiansen
1998: Nordsinni Blandede Kor
1997: Framsteg Ungdomslag

Sverre Kolteruds idrettspris

Statutter 
1. Nordre Land IL og Nordre Land kommune deler fra og med 1998 ut en idrettspris til minne om Sverre Kolterud.
Idrettsprisens navn er Sverre Kolteruds idrettspris.

2. Sverre Kolteruds idrettspris tildeles enkeltpersoner eller lag innen Nordre Land kommune som utøver idrett.

3. Sverre Kolteruds idrettspris deles ut som en påskjønnelse for utført innsats og som en oppmuntring til videre utvikling.

4. Sverre Kolteruds idrettspris består av et diplom og en pengesum viss størrelse avtales mellom Nordre land IL og Nordre Land kommune for et år av gangen.

5. I god tid før utdelingen skal det kunngjøres offentlig at grunngitt forslag til idrettsprisvinner kan sendes til kulturavdelingen i Nordre Land kommune innen fastsatt dato. Det administrative arbeidet i forbindelse med Sverre Kolteruds idrettspris utføres av kulturavdelingen i Nordre Land kommune.

6. En komite bestående av en representant fra idrettsrådet, en representant fra Nordre Land IL, en representant fra hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur og en representant for familien Kolterud eller en representant som familien Kolterud peker ut, fatter endelig vedtak om tildeling av Kolterudprisen. Komiteen kan gi prisen til en av de foreslåtte kandidatene, eller til en kandidat komiteen selv foreslår. Komiteen kan eventuelt vedta at prisen ikke skal deles ut.

7. Sverre Kolteruds idrettspris overrekkes av ordføreren i Nordre Land i forbindelse med et egnet kulturarrangement. Tid og sted for utdelingen offentliggjøres i media i god tid før utdelingen.

Vedtatt av: Hovedutvalg for Oppvekst, familie og kultur 9. mars 1998.
Nordre Land IL 1998.
Nordre Land Idrettsråd 1998.

Prisvinnere

2021: Anders Ladehaug
2020: Thomas Wærner
2019: Anders Ladehaug
2018: Frode Rundhaug
2017: Ingvild Ladehaug
2016: Nordre Land Sportsskyttere SH1
2015: Ådne Kristenstuen
2014: Ola Tore Dokken
2013: Anders Ladehaug
2012: Mads Peder Sveen
2011: Sondre Kristenstuen
2010: Camilla Ulsakerhaugen og Siw Aja Thomle Svendsby
2009: Sondre Kristenstuen
2008: NLI Fotball, A-laget
2007: Rune Brattsveen
2006: Alexander Heiberg Ødegaard
2005: Per Midthaugen
2004: Stig Morten Fakstad
2003: Ola Tore Dokken
2002: Birgitte Næss Wærner
2001: Rune Brattsveen
2000: NLI Håndball, jenter 17
1999: Lars Bjeglerud
1998: Anne Mette Rudstaden

Frivilligprisen

Statutter
1. Nordre Land kommune deler fra og med 2001 ut Frivilligprisen.

2. Frivilligprisen tildeles enkeltpersoner som i løpet av året eller gjennom en årrekke har gjort særlig stor og verdifull frivillig innsats for å bedre trivsel og livskvalitet for andre.

3. Prisen deles ut som en påskjønnelse for utført innsats og som en oppfordring til videre frivillig arbeid.

4. Frivilligprisen består av en diplom og en gave. Gaven skal være et kunstverk laget av en lokal kunstner til en verdi av ca. 2.000,-.

5. I god tid før utdelingen skal det kunngjøres offentlig at grunngitt forslag til prisvinner kan sendes formannskapet i Nordre Land innen en fastsatt dato.

6. Formannskapet fatter vedtak om tildeling, Prisen kan gis til en av de foreslåtte kandidatene eller til en kandidat som formannskapet selv foreslår.

7. Frivilligprisen overrekkes av ordføreren i forbindelse med FNs internasjonale frivillighetsdag eller et annet egnet arrangement. Tid og sted for utdelingen kunngjøres i media i god tid før arrangementet.

Prisvinnere
2022: Erling Marius Grønvold
2020: Måsåbjønna
2018: Støtteforeningen for kreftrammede
2016: Støttegruppa for Farida
2014: Pådriverklubben
2012: Rødekors, besøkstjenesten
2009: Anna Voldhaug
2008: Sigbjørn Nydahl
2007: Tove Bergum
2006: Solveig Fredlund
2005: Kasper Ulsaker
2004: Gudrun Nilsen
2003: Henry Sveen
2002: Astrid Haugner
2001: Ivar Engeli

Landsbyprisen

Statutter
1. Landsbyen Næringshage, Landsbylauget og Nordre Land kommune deler fra og med 2010 ut en begeistringspris. Begeistringsprisens navn er Landsbyprisen. 
2. Landsbyprisen tildeles personer (enkeltpersoner eller grupper) som har vist engasjement, tæl, vilje, nytenkning, dyktighet, mot, styrke, samhold og begeistret innbyggere og tilreisende i Nordre Land kommune, samt markedsført kommunen. Den/de som tildeles prisen trenger ikke være bosatt i Nordre Land kommune. 
3. Landsbyprisen skal deles ut som en påskjønnelse for utført innsats og som en oppmuntring til videre utvikling. 
4. Landsbyprisen består av et diplom, en fysisk pris og en opplevelse/påskjønnelse. Hva opplevelsen skal være for hver enkelt prisvinner bestemmes av komiteen. 
5. I god tid før utdeling skal det kunngjøres i kulturkalenderen, på kommunens hjemmeside og i lokale media at grunngitte forslag til prisvinner kan sendes til Nordre Land kommune innen fastsatt dato. Kommunedirektøren står for det administrative arbeidet i forbindelse med Landsbyprisen. 
6. En komité bestående av to representanter fra Nordre Land kommune, hvor av en utpekes av formannskapet og en utnevnes fra administrasjonen, en representant fra Landsbylauget, en representant fra Landsbyen Næringshage og fjorårets prisvinner, fatter endelig vedtak om tildeling av Landsbyprisen. Komiteen kan gi prisen til en av de forslåtte kandidatene, eller til en kandidat komiteen selv foreslår. Komiteen kan eventuelt vedta at prisen ikke skal deles ut. 
7. Landsbyprisen overrekkes av ordfører i forbindelse med et egnet arrangement. Tid og sted for utdelingen offentliggjøres i media i god tid før utdelingen.

 
Prisvinnere
2022: Parken Ungdomsklubb
2020: Ikke utdelt (korona)
2018: Geir Nybråten
2016: Laila Iren Ødegård og Kjetil Rudberg
2014: Maj Elin Storeide og Fredrik Lööf
2012: Kjell Rønningen
2010: Kristian og May Liss Roen

Næringsprisen

Statutter
1. Nordre Land kommunes næringspris skal være en påskjønnelse til personer, bedrifter eller organisasjoner som på en spesiell måte har bidratt til å skape eller skaffet nye og varige arbeidsplasser til kommunen.
Prisen kan også gis til noen som har bidratt utenom det vanlige for å trygge og videreutvikle allerede eksisterende næringsvirksomhet. Interessante ideer som kan videreutvikles med tanke på varig skapende virksomhet skal også kunne premieres.
2. Formålet med Nordre Land kommunes næringspris er å stimulere til videreutvikling, og nyskaping innen næringslivet i kommunen. Prosessen med utvelgelse og tildeling skal dessuten være med å rette oppmerksomheten mot arbeidet med å legge til rette for ny næringsutvikling.
3. Prisen skal være et kunstverk og et diplom.
4. Alle innbyggere kan foreslå kandidater til prisen og en utnevnt komite bestående av ordfører, Landsbyen Næringshage, eventuelt Land Utvikling og en administrativ ressurs fra Nordre Land kommune velger ut fire finalister. Prisen avgjøres i en nettavstemning. I løpet av prosessen skal Nordre Land kommune markedsføre og løfte fram de fire nominerte kandidatene. Samt sørge for god markedsføring av de nominerte bedriftene.
5. Næringsprisen kan tildeles og overrekkes en gang hvert år. Overrekkelsen skjer på Landsbykonferansen eller på et egnet arrangement.

Prisvinnere
2022: Kristian Roen - Dokka Camping
2017: Judith Gunter - Kjekk og Søt 

Påskjønnelser for særlig gode prestasjoner

Statutter
1. Nordre Land kommune påskjønner enkeltutøvere* eller lagenheter** som oppnår særlig gode idrettsprestasjoner i idrettsgrener som er tilsluttet Norges Idrettsforbund eller Det frivillige skyttervesen.
Særlig gode prestasjoner i idrettsgrener som ikke er tilknyttet Norges Idrettsforbund*** eller Det frivillige skyttervesen, kan påskjønnes etter vedtak i hovedutvalg for Oppvekst, familie og kultur.
Særlig gode prestasjoner innenfor et hvilket som helst annet fagområde**** kan påskjønness etter vedtak i hovedutvalg for Oppvekst, familie og kultur.
Det er en forutsetning for slik påskjønnelse at prestasjonen i særlig grad er med på å gjøre kommunen kjent, eller at prestasjonen på annen måte rettferdiggjør spesiell oppmerksomhet.

2. Den enkelte utøver eller lagenhet, vedkommendes idrettslag, familie eller venner er ansvarlig for at Nordre Land kommune v/kulturavdelingen får melding om prestasjoner som rettferdiggjør påskjønnelse. Slik melding bør skje skriftlig.

3. Påskjønnelse gis til enkeltutøver eller lagenhet som tar:
- gullmedalje i offisielle Norske mesterskap for aldersbestemte klasser, junior og senior A.
- gullmedalje i offisielle Nordiske mesterskap for aldersbestemte klasser, junior og senior.
- gull, sølv eller bronsemedalje i offisielle Europamesterskap for junior og senior.
- gull, sølv eller bronsemedalje i offisielle Verdensmesterskap for junior og senior.
- gull, sølv eller bronsemedalje i Olympiske leker.

4. Påskjønnelse gis til enkeltutøvere:
- med fast bosted i Nordre Land og som representerer idrettslag fra kommunen.
- med fast bosted i Nordre Land, men som representerer idrettslag fra andre kommuner, under forutsetning av at tilsvarende tilbud på samme nivå ikke finnes i Nordre Land.
- som bor i en annen kommune, men som representerer et idrettslag fra kommunen.
- som hverken bor i Nordre Land eller representerer idrettslag fra kommunen, men som opprinnelig er fra Nordre Land og gjennom sin idrettsutøvelse fortsatt identifiseres med Nordre Land.

5. Påskjønnelse gis til lagenheter:
- som representerer idrettslag fra Nordre Land.
- der minimum 50% av deltagerne har fast bosted i Nordre Land.

6. Enkeltutøvere påskjønnes med kr. 3.000,-
Lagenheter påskjønnes med kr. 5.000,-

7. Påskjønnelsen offentliggjøres i media og overrekkes av ordføreren i forbindelse med et kommunestyremøte eller et egnet kulturarrangement.

* Med enkeltutøver menes både utøvere i individuelle idretter og utøvere som deltar på et lag, f.eks. kretslag, landslag e.l.
** Med lagenhet menes et bestemt lag, ikke et helt idrettslag, forening eller klubb.
*** Her bemerkes spesielt at handicapidretten er samlet under et særforbund som er tilknyttet Norges Idrettsforbund.
**** Påskjønnelse kan etter vedtak i hovedutvalget gis innenfor alle fagområder der det arrangeres offisielle nasjonale eller internasjonale konkurranser, f.eks. kunst, forskning, arbeidsliv o.s.v.

Vedtatt av Nordre Land kommunestyre 1996.