Kommuneplanens arealdel

Se vedtatte overordnede planer
Kommuneplan og kommunedelplaner

Se vedtatte reguleringsplaner 
Reguleringsplaner

Formål med kommuneplanen

Kommuneplanens arealdel skal følge opp samfunnsdelen.

Hva inneholder arealdelen?

Bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen styres med plankart, bestemmelser og retningslinjer.

Kommuneplanens arealdel 2016-2027
Kommunestyret i Nordre Land har i medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 i sak 17/16 i møte 05.04.16 vedtatt kommuneplanens arealdel for Nordre Land 2016-2027.

Formålet med kommuneplan er å skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og arealbruk for kommunens innbyggere. Økonomisk handlingsplan er kommunedirektørens anbefalinger om hvilke områder i kommunen som må prioriteres i den kommende perioden.

Arealdelen i kommuneplanen er et juridisk bindende dokument (kart) som anviser framtidig arealbruk i hele eller deler av kommunen. 

Kommuneplan er er omtalt i plan- og bygningsloven § 11-1. [1]
«Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder.»