Nordre Land skolen skal drive et systematisk arbeid for å fremme tryggheten til elevene, slik at kravene i kapittel §9A i Opplæringsloven blir oppfylt. Skoleledelsen har ansvaret for daglig gjennomføring av dette.

Målet innebærer at alle har opplevelsen av å høre til, å være en person som betyr noe i fellesskapet og har mulighet til medvirkning. Elevene skal oppleve både emosjonell og faglig støtte gjennom en inkluderende undervisningspraksis.

Hvis en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, bør eleven eller foreldrene gi beskjed til rektor på skolen. Hvis en elev eller foreldrene ikke opplever at skolen følger opp saken på måte som bidrar til at eleven skal få det trygt og godt, kan de melde fra til statsforvalteren (håndhevingsordningen). Å melde fra til statsforvalteren er aktuelt hvis saken allerede er tatt opp med rektor.

Du kan lese mer om dette på nettsiden til Statsforvalteren i Innlandet