Hva må til for å bo på hytta?
Nordre Land kommune har vedtatt kriterier for å kunne tillate hytteeiere å bo på hytta. Denne veiledningen er utarbeidet for å synligjøre hva som må på plass i en slik prosess.

Er hytta oppført som fritidsbolig, må du søke om bruksendring. Minimumsvilkårene for å få tillatelse til å bo på hytta er at hytta har innlagt vann, godkjent avløp og strøm, og vei som er åpen hele året. Det er en forutsetning at eier må endre bostedsadresse i folkeregisteret til den aktuelle eiendommen for at søknaden skal bli innvilget.

Lover og regelverk
Bruksendring fra fritidsbolig til bolig vil utløse krav om søknad til kommunen1. I tillegg må det søkes dispensasjon da en slik endring vil være i strid med regulert arealformål2. En søknad om dispensasjon må begrunnes og man må varsle naboer om dette3.

Søknaden vil utløse krav om ansvarlig foretak4. Dette betyr at et foretak med ansvarsrett må stå ansvarlig for søknad, prosjektering og eventuelt utførelse av endringer/utbedringer som må til for å kunne godkjenne fritidsboligen som en helårsbolig. Dersom eier kan vise til egen kompetanse som sannsynliggjør at arbeidene vil bli utført i samsvar med plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften, byggteknisk forskrift og gjeldende planer for området er det mulig å søke om ansvarsrett som selvbygger5.

Byggteknisk forskrift (TEK17) stiller ulike krav til fritidsbolig og helårsbolig og det vil derfor være naturlig at en fritidsbolig ikke oppfyller alle krav til helårsbolig. Det er mulig å søke dispensasjon fra kravene i TEK17 PBL $ 31-2, 4 l3dd.

Bruksendring av fritidsbolig til bolig vil utløse krav om søknad etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav d). I tillegg må det søkes dispensasjon jf. plan- og bygningsloven kapittel 19 da en slik endring vil være i strid med PBL § 12-4 andre avsnitt (arealformål). En søknad om dispensasjon må begrunnes, og man må varsle naboer om dette.

Se ellers kriterier vedtatt i kommunestyret 78/19 – og behandlet i hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk 1.4.2020 saksnr: 26/20

Bruksendring fra fritidsbolig til bolig
1. Kommunestyret vedtar å tillate bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig når krav og vilkår er oppfylt. 
2. Kommunestyret ber administrasjonen oppretter reglement der det framgår krav og vilkår som må være innfridd for å kunne få medhold i søknad om dispensasjon.

Dispensasjonen skal minimum inneholde følgende krav:

  • Hovedhytte skal ha innlagt vann. 
  • Avløpsløsning skal tilfredsstille kravene til helårsbolig – dette må dokumenteres. 
  • Adkomsten skal være vinterbrøytet. 
  • Ligger hytta innenfor en bomveg, skal nødvendige offentlige instanser (utrykningsetater, hjemmetjeneste m.fl.) ha gratis tilgang til nøkkel e.l. 
  • Det må foreligge dokumentasjon på at radon-konsentrasjon målt etter Strålevernets prosedyrer, er innenfor grenseverdiene. 
  • Dispensasjonen gjelder så lenge eier/brukere har bostedsadresse registrert i Nordre Land folkeregister.

Kostnader
Gebyrsatsene gjelder fra 01.01.2021.

  • Søknad om bruksendring uten bygningsmessige arbeider: 5 000
  • Søknad om dispensasjon: 11 190
  • Ferdigattest: 2 000

Se ellers kommunens gebyrregulativ for oppdaterte satser.

Kommunale avgifter skal betales i forhold til bruk som er godkjent/tillatt på eiendommen og som er registrert i matrikkelen. Det innebærer at dersom en søknad om bruksendring fra fritidsbolig til bolig innvilges endres gebyrene tilsvarende.

Byggesaksblanketter som kan benyttes:
Byggesaksblanketter kan lastes ned https://dibk.no/saksbehandling/byggsok/Byggesaksblanketter/

Ønsker du å flytte på hytta?

Send forespørsel, så vil byggesaksavdelingen ta kontakt med deg.

Forespørsel