ALLE søknader må opprettes i Altinn, slik som tilskuddssøknader om produksjonstilskudd og regionalt miljøprogram.

Søknadsfrist er 15. februar på smilsøknader.

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som går ut over ordinær jordbruksdrift.
Kulturlandskapstiltak og biologisk mangfold, planleggings - og tilretteleggingsprosjekter, forurensningstiltak, tilgjengelighet/opplevelseskvalitet, freda og verneverdige bygninger, andre kulturminner/-miljøer og fangdammer og våtmarker er eksempler på noen områder der det kan søkes tilskudd.

Ta kontakt med landbruksforvaltningen i kommunen for nærmere informasjon.