Skal du forpakte landbrukseiendom? Forpaktningsloven har bestemmelser for slike avtaler.

I forpaktningsloven går det fram hvilke bestemmelser som gjelder for å få godkjent ei forpaktningsavtale. Noen av de mest sentrale kriteriene er:

  • Eiendommen som forpaktes må være større enn fem dekar
  • Forpaktningen omfatter leie av bygninger
  • Forpaktningsavtalen skal være skriftlig
  • Forpaktningsavgiften må ikke fastsettes på annen måte enn i penger
  • Forpaktningstida skal vanligvis ikke være kortere enn fem år. Når særlige grunner taler for det, kan kommunen gi samtykke til kortere forpaktningstid
  • Forpaktningsavtalen skal legges fram for kommunen innen en måned etter at forpaktningen har tiltrådt

I tillegg regulerer forpaktningsloven en del andre forhold mellom forpakter og eier. Les mer om forpaktningsloven her: Lov om forpakting
Forpaktningsavtaler skal godkjennes av landbruksmyndighetene i kommunen. Forpaktningskontrakter avgjøres administrativt, som delegerte vedtak.