Boplikt

Reglene om boplikt er fra 01.07.2009 bare fastsatt i konsesjonsloven, og de gjelder bebygde eiendommer over arealgrensen for odling. Den som selv ikke kan eller vil oppfylle lovbestemt boplikt, må søke om konsesjon. Boplikten varer i fem år også for den som har løst eiendommen på odel.

Driveplikt

Reglene om driveplikt er fra 01.07.2009 bare fastsatt i jordloven. Fra 1. juli 2009 er driveplikt en varig plikt for alle som eier eiendom med jordbruksareal.

Driveplikten kan oppfylles av eieren selv, eller ved bortleie på bestemte vilkår som er fastsatt i loven. Vilkårene innebærer at avtalen må være skriftlig, den må være av minst 10 års varighet, og den må føre til driftsmessig gode løsninger.

Når det gjelde bo- og driveplikt oppfordrer vi alle til å ta kontakt med oss.