Nødnummer

BRANN 110
POLITI   112
AMBULANSE 113

Legevakt  116 117
(utenom legekontorenes åpningstid)

Vakttelefoner i Nordre Land kommune

Kommunal beredskap

Beredskap i Nordre Land kommune

Beredskapsplanen er kommunens overordnede plan for håndtering av kriser og uønskede hendelser. Kommunen har først og fremst ansvar for egen virksomhet, men kan også bli bedt om å bidra i situasjoner som "eies" av andre instanser. Alle krisehendelser skjer i en kommune.

I Nordre Land kommune har stabsleder John Løvmoen det daglige oppfølgings- og koordingeringsansvaret for kommunal beredskap. Dette innebærer å samordne det kommunale beredskapsarbeidet gjennom ulike beredskapsplaner, øvelser og kontakt med overordnede beredskapsmyndigheter.

Virksomhetsledere i kommunen har ansvar for at det utarbeides og vedlikeholdes beredskapsplaner innenfor hvert område.

Plan for kriseledelse

De aller fleste kriser og uønskede hendelser håndteres av enheter som har dette som sin daglige oppgave. Dette er i tråd med ansvars-, nærhets-, og likhetsprinsippet. Når hendelsene når et visst omfang, eller krever tverrfaglig innsats, er det nødvendig å forsterke og koordinere arbeidet. Da etableres den kommunale kriseledelsen som ledes av kommunedirektør, og for øvrig består av ordfører, avdelingsdirektører, kommuneoverlege, kommunikasjonsrådgiver, politirepresentant og leder av det kommunale beredskapsarbeidet.

Kommunal beredskap

Kommuneorganisasjonen rår over store ressurser i form av personalressurser, kompetanse, bygg og anlegg. Det er et mål at kommunen skal være organisert på en slik måte at den er best robust og i best mulig stand til å mestre uforutsette hendelser og situasjoner. Alle virksomheter i kommunen har krav om å utarbeide og vedlikeholde egne beredskapsplaner.

Psykososialt kriseteam 

Kommunen har et eget psykososiale kriseteam  som skal yte psykisk og sosial omsorg ved ulykker og katastrofer. Enheten er en ressurs- og støtteenhet for de som rammes, og som skal bistå innsatspersonellet inntil det ordinære støtteapparatet kan overta oppfølgingen.

 

Nordre Land kommunes beredskapsansvarlig: John Løvmoen tlf: 470 20 075

SMS varsling fra kommunen (UMS)

Nordre Land Kommune har  et system for å varsle publikum med SMS og talebeskjed. Dette vil bli brukt for å spre nødvendig informasjon om vann og avløp. Det vil også bli brukt av brann og feievesen.

Nå kan du få beskjed ved kriser, planlagt vedlikehold av vannrør, uventet vannstans og lignende. Du har også mulighet til å kontrollere at vi har riktig kontaktinformasjon om deg. I noen tilfeller er det kjekt å kunne få direkte beskjed uten å måtte gå veien om tidkrevende postgang. Det skjer ved at vi har et system hvor alle som er folkeregistrert som bosatt i et avgrenset område, og som har registrert mobil- eller fasttelefonnummer, kan kontaktes samtidig. 

Har du mobiltelefon, får du sms, mens fasttelefonabonnenter som ikke har mobil får en automatisert talemelding.

Slike tilfeller kan for eksempel være

 • Beskjed om koking av vann
 • Uventet vannstans
 • En krisesituasjon
 • Planlagt vedlikehold av vann- og avløpsrør
 • Stengte kommunale veger

Får jeg varsel? Hvordan sjekker jeg det?
Du har mulighet til å kontrollere og endre din oppføring i datasystemets nettside for administrering av kontaktdata (UMS Contact Data Manager): http://cdm.ums.no

NB! Er du hytteeier eller student, men ikke folkeregistrert og bosatt i Nordre Land kommune, kan du her registrere deg på en adresse du ikke er registrert med i folkeregisteret. 

Hvordan virker det?
I forbindelse med vannavstegninger, lekkasjer, driftsavbrudd etc vil det gå ut en beskjed om hva som har skjedd eller hva som skal skje. Systemet fanger opp alle registrerte telefonnumre på eiendommer i det berørte området.Ved talemeldinger blir du bedt om å taste:

 • 1 - for å bekrefte at du mottok meldingen.
 • 0 - for å få meldingen lest opp på nytt.

Hvordan finner kommunen telefonnummeret mitt?
Adressedatabasen som blir benyttet under varsling er en sammenstilling av informasjon fra Folkeregisteret, nummeropplysning fra alle teleoperatørene og informasjon fra Matrikkelen, landets offisielle eiendomsregister.

Innbyggere under 16 år ligger ikke i adressedatabasen, og mottar derfor heller ikke varsel.

Hemmelig nummer?
Adressedatabasen fanger ikke opp personer med hemmelig nummer. Det betyr at de ikke mottar varsling med dagens system. 
Dersom du har slikt nummer og ønsker varsling, kan du registrere deg i databasen, som blir holdt hemmelig for alle andre. 

Varsles bedrifter også?
Adressedatabasen som blir benyttet for varsling inneholder også adresse og telefonnummer til bedrifter. Det kan være vanskelig å nå de rette personene og bedriften anbefales derfor å endre eller legge til nummer og kontaktpersoner som skal varsles ved enkelt å logge inn på UMS Contact Data Manager; http://cdm.ums.no

Merk at varsel til fasttelefoner skjer via en automatisert telefonoppringing. Telefonnummer med automatisk svarttjeneste eller tastevalg for viderekobling er derfor lite egnet som kontaktnummer for næringsvirksomhet. Dersom din bedrift er registrert med et slikt nummer, bør nummeret endres for å være sikker på at bedriften mottar eventuell varsling. 

Varslingssystemet er ment som en sikkerhet for din bedrift, virksomhet eller institusjon.Hvis vi skal kunne nå dere på en rask og effektiv måte, er vi avhengige av hjelp fra dere. Vi ber dere derfor om at riktig kontaktperson blir registrert på datasystemets nettsider.

Abonnenter med spesielle behov for varsling hvis vannforsyningen faller bort - sårbare abonnenter
Gran kommune tar spesielle hensyn til såkalte sårbare abonnenter ved endringer i vannkvalitet eller vannmengde. 

Det er spesielt lav terskel for å varsle denne gruppen, og gruppen vil bli prioritert med varsling ved driftsforstyrrelser på vannledningsnettet. Virksomheter og personer med særskilt behov for varsling bes om å registrere adressen som sårbar abonnent i UMS sin portal for vedlikehold av kontaktdata.

Tjenesten tilbys til spesielt sårbare abonnenter som

 • Alders- og sykehjem
 • Frisører
 • Hoteller
 • Lager/medisinsk
 • Næringsmiddelindustri
 • Renseri/vaskeri
 • Restauranter/spisesteder
 • Skole/barnehage
 • Sykehus
 • Tannleger/tannhelse

Dersom du hører hjemme i en av disse gruppene, eller mener du er spesielt sårbar av andre grunner, kan du sette adressen din som sårbar abonnent her på datasystemets nettsider.


Hva kan du gjøre selv?

Sikker hverdag gir deg tips om hva du kan gjøre for å forberede deg og din familie på stor og små hendelser.

Dersom du har behov for akutthjelp, og telefonen ikke virker, bør du vurdere følgende

 • Prøv alle kommunikasjonsmidler. Selv om ett middel er nede, kan det hende de andre virker. Dvs prøv fasttelefon, mobiltelefon, og internett (Skype).
 • 112 fungerer uansett hvilken teleleverandør du har, men det er kun 112 (politi) som gjør det. Om det gjelder brann eller helse ringer du 112 og ber om å bli satt over. Det kan være du må fjerne sim-kortet om det ikke virker med en gang.
 • Oppsøk naboen. Det kan være store forskjeller i nettene når det er brudd.
 • Om du har mulighet, forflytt deg slik at du bytter mobilmast. Det kan godt hende nabomasta virker selv om masta ikke virker der du bor.
 • Reis til kommunesenteret. Der oppsøker du legevakt, lensmann eller kommunehus. Disse har mulighet for viderevarsling, ved for eksempel å bruke satellitt-telefon.

Om strøm og kommunikasjon er borte over lengre tid, vil vi oppfordre til å oppsøke naboene for å forsikre seg om at de har det bra. Det er alltid bra å bry seg.