Velkommen til informasjonsmøte

8. juni kl. 14 i formannskapssalen på rådhuset.

Vi inviterer til informasjonsmøte for private som har interesse for å tilby tomt eller eiendom til brannstasjon.
Møtet vil avklare krav til areal, plassering tomt og svare opp eventuelle spørsmål.

Følgende momenter bli vurdert/forventet avklart (listen er ikke uttømmende)

 • Plassering må tilfredstille krav til innsatstid. Det er maks 10. minutter på Landmo, ergo må stasjonen ligge sentrumsnært.
 • Skred, flom og støy.
 • Grunnforhold og behov for masseutskifting.
 • Minimum areal 5 mål.
 • Enkel og oversiktlig adkomst til hovedveinettet med maksimalt 10 minutter avstand fra Landmo.
 • 2 uavhengige adkomster til offentlig veinett eller egen adkomst til offentlig veinett.
 • Adkomst tilpasset tungtransport.
 • Ved  ny adkomst direkte ut på fylkesveinett må mulig adkomst være avklart.
 • Utvidet bruk av evt. eksisterende adkomster mot fylkesveinett må være avklart.
 • Tilrettelagt for vann og avløp med tilstrekkelig kapasitet for fylling av tankbiler – avklare behov for nødvendig tilrettelegging.
 • Egnethet for overvannshåndtering.
 • Tilgang på fiber/strøm – avklare behov for nødvendig tilrettelegging.
 • Egnet i forhold til eksisterende omgivelser/bebyggelse.
 • Det er ønskelig med mulighet for helikopterlandingsplass.

Spørsmål kan rettes til brannsjef Tore Halden