Etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, kan kommunestyret etter forskriften § 5 første ledd bokstav a), gi tillatelse etter skriftlig søknad til bruk av snøscooter til fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg transportoppdrag

Dette gjelder også for den type kjøring som er direkte hjemlet i forskriften § 3.

Søk om løyve på skjema under.
Kopi av vognkort vedlegges søknaden. 

Snøscootertransport

Det er etablert en ordning med leiekjørere for snøscootertransport.

For følgende transportoppdrag skal det brukes leiekjørere så langt dette er praktisk mulig:

  • transport mellom bilveg og hytte
  • tilsyn med privat hytte etter eiers oppdrag
  • transport av massemedia på reportasjeoppdrag
  • transport av funksjonshemmede
  • transport av ved
  • transport etter dispensasjon i medhold av forskriftens § 6.