Nordre Land kommune har gode arenaer for samarbeid på tvers av tjenestene innenfor Tjenesteutvikling 0-24, samt godt samarbeid med eksterne aktører.

Tjenestetilbud

Tjenestene er beskrevet under de ulike avdelingene i kommunen, og finnes i tillegg på nettsiden for Bedre tverrfaglig innsats (BTI) i Nordre Land. Her ligger presentasjon av tjenestene lokalt, samt informasjon om aktuelle eksterne samarbeidspartnere.

Det finnes mange gode tiltak i kommunen. Disse er beskrevet i tiltaksviften vår.

Samhandlingsarenaer

I Nordre Land kommune er det ulike arenaer for samhandling innad i tjenester og på tvers av tjenester. Kommunen deltar også i samarbeid eksternt, slik som regionssamarbeid omkring barnehage og skole, psykisk helse og rus, kompetanseheving og erfaringsdeling.
Innenfor Tjenesteutvikling 0-24 har vi for eksempel:

I kommunen har vi elevoppfølgingsteam på alle skoler. Dette er tverrfaglig sammensatt av helsesykepleier, PP-tjeneste og pedagoger. Elevoppfølgingsteam drøfter aktuelle saker og samarbeider om opplæring og oppfølging av elever.

Tverrfaglig samarbeidsmøte består av ansatte fra psykisk helse- og rustjenesten, NAV, samt ansatte fra helse- og omsorgstjenesten. Tverrfaglig samarbeidsmøte samarbeider for å tilby gode tjenester til personer med behov for sammensatte tjenester.

Kompetanseteamet i kommunen bistår i enkeltsaker etter henvendelser fra ansatte. Teamet kan inngå som drøftingspartner og veileder, for å bidra til helhetlig vurdering av riktig tiltak. Teamet er tilgjengelig for henvendelser fra ansatte til enhver tid, og har faste møtepunkter hver andre uke. Henvendelser mottas per mail eller telefon. Teamet har som hovedoppgave å legge til rette for kompetanseheving, samt vurdere behov for kompetanse ut fra utfordringsbildet i kommunen. Teamet er bredt sammensatt, med bred kompetanse innenfor helse, rus, sosial, pedagogikk, veiledning med mer. Representant fra barnevern og Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) deltar månedlig.
Mer informasjon om kompetanseteamet.

Samhandlingsrutiner

Rutiner for samhandling mellom tjenestene i kommunen finnes i handlingsveilederen for BTI (BTI-veilederen). Handlingsveilederen beskriver veien fra uro til handling, gjennom en tydelig beskrivese av hvordan ansatte skal gå frem og handle i de situasjoner hvor de opplever at ting ikke er helt greit. Handlingsveilederen beskriver i tillegg hvordan foresatte skal involveres, og inngå som del av samhandlingen til beste for barnet/ungdommen. Det er tydelige rutinebeskrivelser knyttet til hvordan man går videre med ulike involveringer og tiltak.

Som del av kommunens handlingsveileder for Bedre tverrfaglig innsats er det utviklet beskrivelser av rutiner for samhandling mellom tjenester. Alle samhandlingsverktøy vedrøredne tverrfaglig samarbeid knyttet til barn, unge og deres familier ligger tilgjengelig som del av handlingsveilederen, og skal sikre åpenhet og trygghet rundt arbeidet, for alle involverte. Ansatte gjøres kjent med innholdet jevnlig, og verktøyene utvikles i tråd med tilbakemeldinger og behov.

Vi bruker stafettlogg i samhandlingen rundt barn og unge. Dette er et digitalt verktøy hvor alle involverte kan logge seg inn og ha oversikt over tiltak, oppfølging og evaluering rundt barnet/ungdommen. Loggen ivaretar taushetsplikt og opprettes etter samtykke fra foresatte. Loggen skal forhindre brudd i oppfølgingen, og sikre at noen til enhver tid er ansvarlig for å holde tak i saken. Stafettlogg kan opprettes ved små utfordringer, som er av kort varighet, eller ved behov for mer varige tiltak. Loggen kan overføres mellom barnehage og skole, og kan dermed bidra til kontinuitet og stabilitet i oppfølgingen og videreføring av tiltak som har god effekt. Ved å benytte loggen unngår man å måtte starte på nytt ved overgang til ny barnehage eller ved overgang til skole. Loggen kan også opprettes før barnet starter i barnehage.

Mer om stafettloggen.

Medvirkning

Brukermedvirkning er essensielt i det tverrfaglige samarbeidet, og det er den som sitter med utfordringen som vet best og kjenner hva som virker. Medvirkning er en grunnpilarene i Bedre tverrfaglig innsats, og i våre rutiner ligger involvering av foresatte som en av premissene for å kunne iverksette tiltak. Foreldreinvolvering er steg to i handlingsveilederen, som er vårt viktigste rutineverktøy i det tverrfaglige samarbeidet. Sammen med ansattes kunnskap og erfaring skal verktøyene bidra til å sikre at den enkelte opplever seg hørt og forstått.
Handlingsveilederen, med tilhørende tiltaksoversikt, rutinebeskrivelser og maler, ligger tilgjengelig på nett. Dette skal bidra til at innbyggerne føler seg trygge på hvordan ansatte i Nordre Land møter barn, unge og deres familier, samt hvordan tjenestene handler og samhandler for å møte ulike behov.

Innenfor det tverrfaglige samarbeidet bruker vi verktøyene stafettlogg, handlingsveileder og Individuell plan.
Tjenestene gjennomfører også brukerundersøkelser og kommunen har innbyggerundersøkelser. For barn og unge gjennomføres Ungdata-undersøkelsen annethvert år.

I barnehagene er det opprettet samarbeidsutvalg (SU), mens skolene har foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). Det er også elevråd i skolene, ungdomsråd som er ungdommens kommunestyre, samt ekspertutvalg som representerer kommunens skoler. Disse utvalgene er benyttet i utviklingen av det tverrfaglige samarbeidet i kommunen. 
Foreldremøter i barnehager og skoler er viktige arenaer for å informere om hvordan ansatte jobber for å komme tildig inn og samarbeider til beste for barn, unge og deres familier. Det informeres også om verktøyene som ligger til grunn for dette arbeidet.

Evaluering

Alt arbeidet som gjennomføres i kommunen evalueres. Evaluering forklares som en systematisk datainnsamling, analyse og/eller vurdering, av en planlagt, pågående eller avsluttet aktivitet eller virksomhet. Evalueringer kan gjennomføres før et tiltak iverksettes, underveis i gjennomføringen, eller etter at tiltaket er avsluttet. Det er viktig for læring, forbedring og utvikling.

I Nordre Land evalueres tjenestene gjennom brukerundersøkelser, tilsyn og ulike former for rapportering. Evalueringen er på alle nivåer:

  • Evaluering på tjenestenivå (avdelinger)
  • Evaluering på systemnivå
  • ​Evaluering av tjenester på individnivå 

Evaluering av tverrfaglig samarbeid og samhandling i en kommune er vanskelig å evaluere, da hensikten er å komme tidligere inn med bedre og mer helhetlig hjelp til de som trenger det. Effekten lar seg vanskelig måle, samtidig er innbyggernes opplevelse av tilbudet en indikator på om vi lykkes. Som del av effektmålingen skal kommunen gjennomføre evaluering av enkelttiltak i det tverrfaglige samarbeidet fra våren 2021. Kompetanseteam er første tiltak som skal evalueres, og her benyttes Østlandsforskning som ekstern leverandør. Det skal gjennomføres kvalitativ undersøkelse for å se på ressursbruk og nytteverdi av hvordan teamet har fungert ut mot ansatte. 
Videre er det planlagt evaluering av stafettlogg fra høsten 2021, ved ekstern leverandør. Vi vil undersøke hvordan involverte opplever loggen og hvordan den bidrar til tverrfaglig samarbeid til beste for barnet. Her blir ansatte og foresatte viktige kilder.