Velkommen som søker i Nordre Land barnehagen og SFO.


Søk om plass

Nye søkere som ønsker å besøke en eller flere barnehager, kan ta direkte kontakt med barnehagen for å avtale besøk.

Det er fem barnehager i Nordre Land 

Politisk sak om løsning for barnehage i Torpa fra nytt barnehageår legges frem for formannskap 16.01.24 og kommunestyret 25.01.24. 
Vedtak i denne saken vil påvirke opptaksprosessen for nytt barnehageår 2024/2025, søknadsfristen utsettes derfor fra 1. februar 2024 til 1. mars 2024.

Redusert foreldrebetaling

En husholdning kan søke om reduksjon i foreldrebetalingen ved lav inntekt og gratis kjernetid til kommunen. Ingen skal betale mer enn 6% av husholdningens samlede inntekt til barnehageplass.

SFO

Hovedopptaket har søknadsfrist 1. mars og gjelder fra påfølgende skoleår.
Søknad om plass skjer elektronisk ved innlogging med ID port her:
Søk om plass

 

Opptaksrutiner

Opptaket til barnehagene skjer administrativt etter retningslinjer nedfelt i disse vedtekter:​

 • Opptaket til barnehagene skjer administrativt etter retningslinjer nedfelt i disse vedtekter.
 • Opptak av barn skjer etter søknad på fastsatt skjema.
 • Eier foretar opptak etter opptakskriterier i disse vedtekter
 • Hovedopptak 1.mars: Barnehageplassene kunngjøres 1.februar, med søknadsfrist 1.mars. Som søker av barnehageplass i Nordre Land kommune innen fristen for hovedopptaket (1.mars) er du/dere garantert tilbud om plass med antall dager som ønskes ved oppstart av barnehageåret – dvs. 15.august samme år.
 • Løpende opptak: Løpende opptak praktiseres ved ledig kapasitet gjennom året.
 • Barn som ikke får plass, eller ikke får førstevalget sitt, stilles på venteliste. Styrer kan fravike ventelista dersom barnegruppas behov tilsier det.

Opptakskriterier

Alle søkere med rett til barnehageplass til hovedopptaket, og som er bosatt i Nordre Land kommune pr 01.08, tildeles plass i en av de kommunale barnehagene i kommunen. Plassen beholdes til den sies opp eller til barnet begynner på skolen. Brukernes ønsker og behov tillegges stor vekt ved selve opptaket. Kommunen er delt inn i to opptakskretser; Dokka og Torpa. Det gis mulighet til å velge ønsket barnehage. Det garanteres plass i søkt opptakskrets når barnet har rett på barnehageplass. Opptakskriteriene etterfølges.

Rett til barnehageplass er koblet opp mot det årlige hovedopptaket, med mulighet for oppstart i august, september, oktober og november. Garantien for oppstart i barnehage gjelder i løpet av måneden barnet fyller ett år når barnet er født mellom august-november. Søkes det plass med oppstart etter 30. november gjelder ikke den lovfestede rett til plass før neste barnehageårs hovedopptak. Søknadsfrist 1. mars gjelder derfor for oppstart til og med 30.november.

Barn uten barnehageplass som fyller et år i desember har rett til barnehageplass førstkommende august etter at de har fyllt ett år.

Barnehageåret

 • Fra og med 15. august, og til og med 14. august neste år.
 • Barnehagene holder åpent 12 måneder i året. Det betales for 11 måneder.
 • Barna har ferie 4 uker i løpet av barnehageåret. Barna skal ha minimum 3 uker sammenhengende ferie på sommeren, disse 3 ukene avvikles i løpet av juli og første uka i august. Styrer kan gi dispensasjon etter begrunnet søknad.  
 • Foreldrene må gi beskjed innen 1.mai når ferie skal tas ut.
 • Planleggingsdager kan regnes som ferie.
 • I ferier (jul, påske, sommer) blir barnehager slått sammen.
 • Barnehagene holder stengt på julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.