Kommunen gikk med 12,27 millioner kroner i pluss i 2023. 

Samtidig hadde vi et merforbruk på 14,4 millioner kroner innenfor daglig drift. Selv om tjenesteområdene fokuserer på økonomi, fører økte tjenestebehov, kostnadsøkninger og utfordringer med å finne kvalifiserte ansatte og vikarer til store merutgifter.

Diverse ekstra inntekter på fellesområdet bidrar likevel til et positivt resultat. De største inntektene kommer fra økt rammetilskudd på grunn av økt skatteinngang nasjonalt. Andre inntektskilder er utbytte, renter og alternative investeringer.

Kommunens generelle disposisjonsfond ble redusert i 2023. Det ble brukt 10,5 millioner kroner fra fondet, og ved årets slutt utgjorde fondet 5,7 % av brutto driftsinntekter. Målet var 8 %, som dermed ikke ble nådd i 2023. Det generelle disposisjonsfondet er ved utgangen av 2023 kr 42,56 mill.