Formannskapet hadde orienteringssak om oppstart og prosess for utarbeidelse av planstrategi til behandling i sitt møte den 31. oktober. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Den kommunale planstrategien er ikke en plan, men en plan for planlegging. Kommunal planstrategi er følgelig ikke en arena for å vedta mål og strategier, men å drøfte utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon.  Dette gir grunnlag for å vurdere planbehovet i kommunestyreperioden. Det legger derfor ikke opp til en bred medvirkningsprosess, men alle har mulighet til å komme med innspill til planstrategien. Har du innspill kan du sende disse på mail til kommunen innen 15.desember. 

Det arbeides nå med et grunnlagsdokument med analyse av ståsted, og prognoser framover. Dette skal være grunnlag for work-shop i kommunestyret i januar, og videre administrativ prosess. Det tas sikte på vedtak av planstrategien i juni 2024.