Iht. plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved at Norgeshus as på vegne av Byggmester Stian Rønningen starter arbeidet med detaljregulering for Meierikvartalet på Dokka.

Planen har fått planID 20220001. Planområdet og beliggenhet er vist på kart til høyre.

Planområdet ligger ved Dokka stasjon i sentrum av Dokka. Området avgrenses av Stasjonsvegen i sør, Dr. Hoffs gate i nord, og Jevnakervegen i vest. Forslag til planavgrensning gir et område på ca. 15,7 daa.

 

 

Planområdet består av områder avsatt til «Næring og handel» og vist som eksisterende boligbebyggelse i gjeldende arealplan, og som «Byggeområder for sentrumsbebyggelse. Kombinert forretnings- kontor-/ boligbebyggelse» og «Friområde» i gjeldende reguleringsplan.

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for utbygging boliger og forretningslokaler, og se på muligheter for å tilføre Dokka gode landsbykvaliteter og beboere gode bokvaliteter.

Meierikvartalet_3d.jpg

Utbygger planlegger oppgradering av eksisterende bygningsmasse, og utleie i eksisterende lokaler parallelt med oppføring av nye leilighetsbygg. Planprosessen vil avdekke hvor stor del av eksisterende bygningsmasse som skal bevares og oppgraderes. Planen skal gi føringer for både ny og eksisterende bebyggelse både mht. bruk og utforming. Planen skal også avklare bruk / flytting av bygg med kulturhistorisk verdi.

På ubebygd areal øst i området planlegges budsjettvennlige leilighetsbygg over parkeringsdekke som første utbyggingsfase, med mulighet for høyder opp til 6 etasjer. Videre planlegges det selveierleiligheter over parkeringsdekke vest på tomta, på opptil 6 etasjer, som avtrappes ut mot vegkrysset Jevnakervegen/Stasjonsvegen. Meieribygget i midten av planområdet skal bestå, men vil bli transformert til ønsket utnyttelse. Rundt Meieribygget planlegges rekkehus med opptil 3. etasjer med mulig takterrasse.

Eksisterende gangveiforbindelse gjennom gamle Jevnakerveien skal opprettholdes med funksjon som offentlig gangvei, men arealet opparbeides i tråd med øvrige tilrettelegging. Deler av 121/58 skal innlemmes i planen og være en del av fremtidig opparbeidelse av boligområde.

 

Oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn vil også bli kunngjort på www.norgeshus.no/no/presse.

 

Skriftlige kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet merkes «21-0565 Meierikvartalet – Dokka» og rettes til:

NORGESHUS AS v/Åshild Grønlien Østmoe, Pb. 161, 7223 MELHUS, eller e-post: ashild.ostmoe@norgeshus.no.

 

Kopi sendes til Nordre Land kommune, Postboks 173, 2882 Dokka, eller til postmottak@ nordre-land.kommune.no, merkes «21-0565 Meierikvartalet – Dokka»

Frist for å sende inn merknader er 24.08.22.