Søk barnehageplass og SFO

Frist for å søke barnehageplass og plass på SFO for 2022/2023 er 1. mars.

Barnehage

Hovedopptaket har søknadsfrist 1. mars:
Søk om plass

Redusert foreldrebetaling
En husholdning kan søke om reduksjon i foreldrebetalingen ved lav inntekt og gratis kjernetid til kommunen. Ingen skal betale mer enn 6% av husholdningens samlede inntekt til barnehageplass.

Opptak
Opptaket til barnehagene skjer administrativt etter retningslinjer nedfelt i gjeldende vedtekter, § 7:
Vedtekter

 

SFO

Hovedopptaket har søknadsfrist 1. mars og gjelder fra påfølgende skoleår.
Søknad om plass skjer elektronisk ved innlogging med ID port her:
Søk om plass

Redusert foreldrebetaling
Fra 1. august 2020 er det opprettet en ny ordning med redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt. Ingen skal betale mer enn 6% av inntekten sin til SFO-plass. Du kan søke om redusert pris dersom barnet går i 1. eller 2. klasse. 
Søk om redusert foreldrebetaling

Opptaksrutiner

Opptaket til barnehagene skjer administrativt etter retningslinjer nedfelt i disse vedtekter:​

 • Opptaket til barnehagene skjer administrativt etter retningslinjer nedfelt i disse vedtekter.
 • Opptak av barn skjer etter søknad på fastsatt skjema.
 • Eier foretar opptak etter opptakskriterier i disse vedtekter
 • Hovedopptak 1.mars: Barnehageplassene kunngjøres 1.februar, med søknadsfrist 1.mars. Som søker av barnehageplass i Nordre Land kommune innen fristen for hovedopptaket (1.mars) er du/dere garantert tilbud om plass med antall dager som ønskes ved oppstart av barnehageåret – dvs. 15.august samme år.
 • Løpende opptak: Løpende opptak praktiseres ved ledig kapasitet gjennom året.
 • Barn som ikke får plass, eller ikke får førstevalget sitt, stilles på venteliste. Styrer kan fravike ventelista dersom barnegruppas behov tilsier det.

Opptakskriterier

Barnehagene tar inn barn av foreldre som er bosatt i Nordre Land kommune. Opptaksmyndighet kan dispensere fra dette kravet.

Et barn som har plass i barnehagen er garantert samme tilbud neste år. Ved ønske om endring av tilbud eller antall dager, sendes ny søknad.

Opptaksmyndighet har anledning til å vurdere gruppesammensetningen, og opptaksreglene kan etter begrunnelse fra opptaksmyndighet fravikes.

Følgende barn prioriteres ved ordinært opptak:

1. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt, jfr. Lov om barnehager § 12 a.

2. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage, jfr. Lov om barnehager § 13.

3. Barn med helsemessige- og sosiale- eller psykiske problemer. Opplysningene må være dokumentert av lege, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste eller NAV og tydeliggjøre hvor viktig barnehageplass er for barnet.

4. Barn fra hjem der det er sosiale-, psykiske- eller store helsemessige problemer. Opplysningene må være dokumentert av lege, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste eller NAV og tydeliggjøre hvor viktig barnehageplass er for barnet.

5. Minoritetsspråklige barn prioriteres ut i fra behov om språkstimulering.

6. Barn med foreldre som er enslig forsørger i arbeid eller under utdanning. Studieplass må være dokumentert fra studiestedet.

7. Barn som allerede har plass og som ønsker annet tilbud i samme barnehage.

8. Barn som søker siste år før skolestart.

9. Søsken av barn som opprettholder plassen i samme barnehage kommende barnehageår. 

Barnehageåret

 • Fra og med 15. august, og til og med 14. august neste år.
 • Barnehagene holder åpent 12 måneder i året. Det betales for 11 måneder.
 • Barna har ferie 4 uker i løpet av barnehageåret. Barna skal ha minimum 3 uker sammenhengende ferie på sommeren, disse 3 ukene avvikles i løpet av juli og første uka i august. Styrer kan gi dispensasjon etter begrunnet søknad.  
 • I ukene 28, 29, 30 og 31 vil det være drift i en barnehage på Dokka og en i Torpa.
 • Foreldrene må gi beskjed innen 15.mai, når ferie skal tas ut.
 • Planleggingsdager kan regnes som ferie.
 • I ferier (jul, påske, sommer) blir barnehager slått sammen.
 • Barnehagene holder stengt på julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.
 • Skjema
 • Vedtekter
 • Tjenestebeskrivelser
 • Dokumenter
 • Relaterte artikler
 • Lenker
 • Lover og forskrifter
Barn, unge og familier

Barn, unge og familier

Søknad
Søk om plass her.

Publisert