Bakgrunn

Det er nødvendig med en oppdatering og justering av dagens vedtekter og opptakskriterier for barnehagene, for å tilpasse barnehagetilbudet etter kommunens behov for å sikre god, forsvarlig og økonomisk drift. Vedtektene skal gi klare føringer for barnehagene og forutsigbarhet til brukere av barnehagetilbudet.

Forslag om revidering av vedtekter ble lagt frem for Formannskapet 07. mars 2023 med følgende vedtak:

  1. Formannskapet vedtar å legge forslag til nye vedtekter og opptakskriterier (se vedlegg) for barnehagene i Nordre Land ut på høring med høringsfrist 26.mars 2023.

 

Endringene i de reviderte vedtektene lyder slik:

Følgende paragrafer er foreslått endret: §5, §6 og §7.

 §5 Barnehagetilbudet

Nåværende:

Barnehager

Tilbud i enheter

Åpningstid

Furulund barnehage

3,4 og 5 dager

0 - 6 år

06.45 – 16.30

Tonlia barnehage

3,4 og 5 dager

0 - 6 år

06.45 – 16.30

Øygardsjordet barnehage

3,4 og 5 dager

0 - 6 år

06.45 – 16.30

Dæhli barnehage

3,4 og 5 dager

0 - 6 år

06.45 – 16.30

Mariringen barnehage

3,4 og 5 dager

0 - 6 år

06.45 – 16.30

Solheim barnehage

3,4 og 5 dager

0 - 6 år

06.45 – 16.30

Endres til:

Barnehager

Tilbud i enheter

Åpningstid

Furulund barnehage

3,4 og 5 dager

0 - 6 år

06.45 – 16.30

Tonlia barnehage

3,4 og 5 dager

0 - 6 år

06.45 – 16.30

Øygardsjordet barnehage

3,4 og 5 dager

0 - 6 år

06.45 – 16.30

Mariringen barnehage

3,4 og 5 dager

0 - 6 år

06.45 – 16.30

Nåværende:

På sommeren skal barna mellom uke 26 og uke 31 ha minimum 3 uker sammenhengende ferie. Styrer kan gi dispensasjon etter begrunnet søknad.

Endres til:

På sommeren skal barna mellom uke 26 og 31 ha minimum 3 uker sammenhengende ferie. Barnehagene i Nordre Land kommune er sommerstengt i ukene 29, 30 og 31.


Nåværende:

I ukene 28, 29, 30 og 31 vil det være drift i en barnehage på Dokka og en i Torpa. Ved færre enn 10 påmeldte barn i Torpa, kan disse bli gitt tilbud på Dokka.

Endres til:

I ukene 28 og 32 vil det være drift i en barnehage på Dokka. Ved færre enn 10 påmeldte barn i Torpa, kan disse bli gitt tilbud på Dokka.


Nåværende:

Barnehagene samarbeider om drift i romjul og påske, med en barnehage åpen på Dokka og en barnehage åpen i Torpa. Ved færre enn 10 påmeldte barn i Torpa, kan disse bli gitt tilbud på Dokka.

Endres til:

Barnehagene på Dokka samarbeider om drift i romjul og påske, med en barnehage åpen på Dokka. Ved færre enn 10 påmeldte barn i Torpa, blir disse gitt tilbud på Dokka.


 § 6 Opptakskriterier

Nåværende:

Kommunen er delt inn i to opptakskretser; Dokka og Torpa. Det gis mulighet til å ønske førstevalg av barnehage. Det garanteres plass i søkt opptakskrets når barnet har rett på barnehageplass.

Endres til:

Kommunen er delt inn i to opptakskretser; Dokka og Torpa. Det gis mulighet til å ønske førstevalg av barnehage. Det etterstrebes å gi plass i ønsket opptakskrets og det garanteres plass i kommunen når barnet har rett på barnehageplass.  


§ 7 Opptak

Nåværende:

Hovedopptak 1.mars: Barnehageplassene kunngjøres 1.februar, med søknadsfrist 1.mars. Har barn som søkes inn rett på plass og det søkes innen fristen for hovedopptaket (1.mars) er søker garantert tilbud om plass med de antall dager som ønskes. Tilbudet garanteres fra oppstart av nytt barnehageår eller fra den måneden retten til plass trer i kraft.

Endres til:

Hovedopptak 1.februar: Barnehageplassene kunngjøres 1.januar, med søknadsfrist 1.februar. Har barn som søkes inn rett på plass og det søkes innen fristen for hovedopptaket (1.februar) er søker garantert tilbud om plass med de antall dager som ønskes. Tilbudet garanteres fra oppstart av nytt barnehageår eller fra den måneden retten til plass trer i kraft.

Endring vedrørende opplysninger om barnehager i kommunen dreier seg om å oppdatere informasjonen til gjeldende status som trer i kraft ved nytt barnehageår 2023. Dæhli barnehage er allerede avviklet og Solheim barnehage avvikles høsten 2022. Oppdatering i vedtektene bør gjøres i tråd med dette for å ha korrekt informasjon i gjeldende vedtekter.


Ved at barnehagene samarbeider om drift gjennom ferieavviklingen vil barnehagene i større grad skape forutsigbarhet for barn, foresatte og ansatte. Dette er fortsatt gjeldende og ordlyd endres i tråd med at det blir en barnehage for hele Torpa. Sammenslåing er derfor ikke lenger aktuelt innenfor denne opptakskretsen.

Det fortsettes med mulighet for å gi tilbud på Dokka for barn i barnehagen i Torpa ved ferieavvikling om dette er hensiktsmessig for driften. Vedrørende ferie foreslås det i tillegg å gjennomføre tre ukers feriestengte barnehager i kommunen på sommeren. Foreslåtte uker er uke 29, 30 og 31. Det har over tid opplevdes å bruke store ressurser og bemanning for å gjennomføre åpne barnehager for påmeldte plasser til barnehagene, hvor benyttelse av påmeldte plasser ikke benyttes likevel. Nordre Land barnehagen ønsker å bruke ressurser og bemanning da det trengs som mest, da flest barn er til stede. Ved at barnehagene står med flere ubenyttede plasser i ferien benyttes ferievikarer og bemanning på en tid hvor bemanning i utgangspunktet kan reduseres. Det kan avvikles ferie for personalet på en kostnadseffektiv måte som ikke går utover bemanningsnormen ved å avvikle ferie i sommerstengte uker hvor behovet er lavere enn ellers i året. Ved kartlegging i tre barnehager sommeren 2022 viser det at det til sammen for uke 29, 30 og 31 ble påmeldt 491 plasser. Av disse plassene ble 314 benyttet. Det vil si at 177 barnehageplasser for disse tre ukene stod ubenyttet. Siden disse plassene var medregnet i organisering av bemanning for sommeren var disse 177 plassene også bemannet for.

Det er også foreslått endringer i punktet om opptakskretser. For å ha forutsigbare vedtekter for lengre tid fremover ønskes det å endre til å garantere plass i kommunen ved rett på barnehageplass og ikke i den enkelte opptakskrets. På den måten kan en til enhver tid følge utviklingen fremover uten å måtte revidere vedtekter på nytt innen kort tid. Det sikrer også at en kan utnytte kapasitet i begge opptakskretser maksimalt i stedet for å måtte utvide tilbud i en opptakskrets hvis det er kapasitet i den andre.

Til slutt foreslås det endring av søknadsfrist for hovedopptaket til barnehageplasser for nytt barnehageår. Denne endringen foreslås med bakgrunn i ønske om ytterligere tid til å jobbe godt med hovedopptaket. Dette gjelder både behov for og organisering av bemanning for nytt barnehageår men også for å kunne gi tidligere svar om plass til søkere av barnehageplasser.

Reviderte vedtekter i sin helhet finnes i dette vedlegget:

Forslag til reviderte vedtekter

Frist for innspill: 26.3.2023

Innspill må være skriftlige og sendes til
postmottak@nordre-land.kommune.no